(ขอขอบคุณ ภาพ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง)
พ.ค. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

.