สอนเทอม 2 / 2566

วิชา การรู้เท่าทันสื่อ ๖ (Media Literacy) 000 231 (3 หน่วยกิต)

วันพุธ เวลา 13:30-15:10 น. ปี 2 พุทธศาสตร์ ( 8 รูป/คน ,7 รูป 1 คน)
และ ปี 2 รัฐศาสตร์ ( 12 รูป) รวม 20 รูป/คน

เดือน
วันที่พ.ย.2566
ธ.ค.2566
ม.ค.2566
ก.พ.2566
หมายเหตุ
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
วันที่
1

8

การสื่อสาร

15

-สื่อ,การรู้เท่าทันสื่อ

-การผลิตสื่อฯ

22

ประเมินงาน gotoknow

29
6

13

กลุ่ม 1

นำเสนอ

รายงาน

20

พระ

ไป21

กลุ่ม 2

นำเสนอ

รายงาน

27

พระ

ไป28

กลุ่ม 3

นำเสนอ

รายงาน

3

กลุ่ม 4

นำเสนอ

รายงาน

10

พระ

ไป11

กลุ่ม 5

นำเสนอ

รายงาน

17
24
31
7
14
 
 

สอบ
ย่อย1

 

สอบ
ย่อย2

เนื้อหา

บทที่3

 

วันเสาร์ เวลา 13:30-15:10 น. ปี 2 ห้อง 1 รัฐศาสตร์ 11 คน อาคาร A ห้อง A 304

เดือน
พ.ย.2566
ธ.ค.2566
ม.ค.2566
ก.พ.2566
หมายเหตุ
คาบที่
1
2
3-๒
4-๓
5-๔
6-๕
7-๖
8-๗
9-๘
10-๙
11-๑๐
12-๑๑
13-๑๒
14-๑๓
15-๑๔
16-๑๕
วันที่
4
11
18

25

-การสื่อสาร

-สื่อ,การรู้เท่าทันสื่อ
(ประเมินงาน Gotoknow)

ไม่ได้เข้าชั้นเรียน
นิสิตไปเตรียมงาน
หลวงพ่อเกษม

ให้ดูเนื้อหาบทที่ 1-2 และทำแบบทดสอบ
ทาง e-Learning

2

-การผลิตสื่อฯ

-ประเมินงาน Gotoknow

*หารือเรื่อง

สอบย่อย

ครั้งที่2

9

16

กลุ่ม 1

นำเสนอ

รายงาน

23

กลุ่ม2

นำเสนอ

รายงาน

30

กลุ่ม 3

นำเสนอ

รายงาน

6

กลุ่ม 4

นำเสนอ

รายงาน

13

กลุ่ม 5

นำเสนอ

รายงาน

20
27
3
10

17

พระ

 
 

กีฬา

e-learn

ต่อ

จาก4พ.ย.66

สอบ
ย่อย1
เลื่อนไป
2ธ.ค.66

online

สอย

ย่อย1

online ไปแล้ว

สอบ
ย่อย2

เนื้อหา

บทที่3

 
วันพระ เวลา 08:20-10:00น. ปี 2 พุทธศาสตร์ (พิเศษ) Online วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร
เดือน
พ.ย.2566
ธ.ค.2566
ม.ค.2566
ก.พ.2566
หมายเหตุ
คาบที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
วันที่
6
12

20

-การสื่อสาร

-สื่อ,การรู้เท่าทันสื่อ

27

-การผลิตสื่อฯ

5
12
20
27
4
10
25
2
9
17
24
 

e-Learn

งาน

อัตนัย

 

สอบ
ย่อยครั้งที่ 1 ก่อน
แล้วจึงเรียน

 

สอบ

ย่อย2

(เนื้อหา

บทที่3)


กลุ่ม 1

นำเสนอ

รายงาน

กลุ่ม 2

นำเสนอ

รายงาน

กลุ่ม 3

นำเสนอ

รายงาน

กลุ่ม 4

นำเสนอ

รายงาน