การใช้ e-Learning
MOODLE 4.0.9
โสภณ จาเลิศ

ท่านที่ยังไม่เคยเข้าใช้งาน ได้รับแจก Username และ Password จากอาจารย์แล้ว
โปรดดูวิธีแก้ชื่อ และ นามสกุล ให้เป็นของท่าน
โดย คลิกที่นี่ เมื่อดูแล้ว โปรดกลับมาที่นี่ ลงมือปฏิบัติจริง
โดย
คลิกที่นี่ แล้วใส่ Username และ Password เข้าไป
ทำการแก้ไขชื่อ-นามสกุล ให้เป็นของท่านเอง

สำหรับนิสิต   
 1. การเข้าสู่ระบบครั้งแรก และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ Log out    
  (ผู้ใช้ทุกท่าน) 3 นาที 31 วินาที [Offline]
 2. การเข้าไปดูเนื้อหาต่าง ๆ   4 นาที [Offline]
 3. การทำแบบฝึกหัด(ไม่ใช่ข้อสอบ ไม่กำหนดเวลา)  1 นาที 55 วินาที [Offline]
 4. การทำแบบทดสอบ (ข้อสอบ มีการกำหนดเวลาให้ทำ)   2 นาที 17 วินาที [Offline]
 5. การส่งการบ้านโดยตอบออนไลน์ 1 นาที 37 วินาที
 6. การส่งการบ้านโดยอัพโหลดไฟล์ 1 นาที 58 วินาที
 7. การใช้กระดานข่าว 49 วินาที
 8. การใช้ห้องสนทนา 2 นาที 3 วินาที
 9. การดูสื่อวิดีโอ 1 นาที
 10. การทำแบบฝึกหัด หรือ ข้อสอบแบบอัตนัย
สำหรับอาจารย์
 1. การเข้าสู่ระบบครั้งแรก และแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ Log out
  (ผู้ใช้ทุกท่าน) 3 นาที 31 วินาที
 2. การสร้างรายวิชา 3 นาที 8 วินาที
 3. การเพิ่มและลบหัวข้อเรื่อง 57 วินาที
 4. การเปลี่ยนชื่อหัวข้อเรื่อง 42 วินาที
 5. การ Enrol Users 1 นาที 14 วินาที
 6. การสร้างกระดานข่าว 1 นาที 26 วินาที
 7. การสร้างห้องสนทนา 1 นาที 39 วินาที
 8. การแก้ไขรายวิชา 40 วินาที
 9. การสร้างเนื้อหาแบบเว็บเพจ 2 นาที 2 วินาที
 10. การนำภาพมาประกอบในเนื้อหาแบบเว็บเพจ 2 นาที 6 วินาที
 11. การสร้าง Link ในเนื้อหาแบบเว็บเพจ 2 นาที 24 วินาที
 12. การแก้ไขและจัด Alignment ในเนื้อหาแบบเว็บเพจ 2 นาที 8 วินาที
 13. การสร้างเนื้อหาแบบอัพโหลดไฟล์ 1 นาที 44 วินาที
 14. การสร้างเนื้อหาแบบเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น 2 นาที 54 วินาที
 15. การเชื่อมโยงไปยังแหล่งวิดีโอที่เกี่ยวข้อง 2 นาที 35 วินาที
 16. การซ่อน (Hide) และ แสดง (Show) ข้อมูล 1 นาที 16 วินาที
 17. การย้ายหัวข้อเรื่อง 40 วินาที
 18. การสร้างแบบทดสอบ Multiple Choice  และทดลองทำแบบทดสอบ 6 นาที 49 วินาที (อาจจะยาวไปนิดหนึ่ง ท่านอาจจะดูไป แล้ว Pause ไว้แล้วทำตามไปเรื่อย ๆ ทีละขั้น ๆ ก็ได้)
 19. การดูคะแนนของนิสิต  51 วินาที
 20. การลบชื่อของนิสิตออกจากการทำข้อสอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 1 นาที 27 วินาที
 21. การแก้ไขแบบทดสอบ แก้ไขการตั้งค่า   1 นาที 24 วินาที
 22. การแก้ไขแบบทดสอบ แก้ไขตัวแบบทดสอบ 1 นาที 23 วินาที
 23. การมอบหมายงาน (การบ้าน) โดยให้ตอบออนไลน์ 1 นาที 45 วินาที   
 24. การมอบหมายงาน (การบ้าน) โดยให้อัพโหลดไฟล์์ 3 นาที 14 วินาที
 25. การเข้าไปดูการบ้านแบบตอบออนไลน์ 1 นาที 40 วินาที
 26. การเข้าไปดูการบ้านที่ให้ส่งแบบอัพโหลดไฟล์ 3 นาที 29 วินาที

Back

You are visitor Number web counter Since: July 16, 2023

Last Update : July 17, 2023

   ไป e-Learning โปรดคลิกที่นี่

Comments to : drsophonj@gmail.com