[ QR - Code Line ]
You are Visitor No.   webs counters  Since : December 15, 2018      

ประวัติย่อ ดร.โสภณ จาเลิศ           

 

Slideshow image

ขอขอบคุณ อ.วุฒิชัย ใจซื่อ
ที่ให้คำแนะนำการเขียน Code ในการ Present ภาพครับ

 

เพลงเก่า

ประวัติส่วนตัว [ต้องการดูไฟล์ .pdf โปรดคลิกที่นี่ ]

 
  • เกิด ๑ ธันวาคม ๒๔๙๐
ประวัติการศึกษา
 

ระดับปริญญาเอก

        ชื่อดุษฎีนิพนธ์ การวิเคราะห์ความเชื่อและการบูชาเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทของชาวพุทธล้านนา

        เกียรติบัตร ดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตร

 

ประวัติการทำงาน


อดีต

๑ พ.ค. ๒๕๐๘         บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โรงงานท่าหลวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
                            (ตำแหน่ง ครู ร.ร.ซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ ท่าหลวง (ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวง ซิเมนต์ไทยอนุสรณ์)
๑ มิ.ย. ๒๕๒๖         อาจารย์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง (ปัจจุบันือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง)
๑ มิ.ย. ๒๕๒๘         อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลลำปาง (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง)
                            (ระหว่างที่สอนที่นี่ เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖)
พ.ศ.๒๕๔๘- ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๑ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
๓๐ ก.ย.๒๕๕๑        เกษียณอายุราชการ
๑ มิ.ย. ๒๕๖๐-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
 

งานอื่น ๆ เท่าที่พบหลักฐาน

ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

กรรมการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

เป็นวิทยากรครูแกนนำ e-Learning

  ปัจจุบัน
                 เลี้ยงหลาน, รับจ้างทั่วไป
                 เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลลำปาง (ถึง 31 มีนาคม 2563)
                    มอบทุนการศึกษา 2562
                 เป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2562
                 เป็นกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 2563 เป็นต้นไป


การอบรม
 

- ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น Wood Badge ลูกเสือ สามัญ
- สัมมนา Comdex Asia 98 : Singapore International Convention &Exhibition Center , Singapore
- อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพหัวหน้าภาค/หัวหน้าฝ่าย กระทรวงสาธารณสุข
- อบรม การสร้างระบบ E-Learning ด้วย VClass จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- อบรมการสร้างสื่อการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม ChulaELS จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม Network Administrator (Linux Redhat) จากสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรม PERL with CGI foe Web Fundamentals จาก จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม PHP using MySQL Database for Web Development จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม Developing Website by using PHPNuke จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม Web Design and Development (Photoshop 7/CS & Dreamweaver MX 2004) จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   (NECTEC)
- อบรม Quick and Simple by Flash จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรม วิทยากรโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
- อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง จาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร ผูับริหารการสาธารณสุขระดับกลาง จาก สถาบันพระบรมราชชนก (วสส.ขอนแก่น รุ่นที่ 21/2550)
- Short Course Summer "Health Informatics" จาก University of Virginia, School of Nursing ,Virginia U.S.A.
- อบรม Human Resources Development Curriculum According to Three Sound Theory จาก Diplomatic Speaking Institute
- อบรม การพัฒนาคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการจัดทำ SAR ในหลักสูตร
  จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
- ประชุมทางวิชาการเรื่อง "การรู้สารสนเทศของประชาชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง" จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- อบรม การผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ จาก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร การรักษาความมั่นคงของชาติสำหรับข้าราชการ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน)
- อบรม การนำเสนออย่างโปร รุ่นที่ ๒ จาก สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรม เทคนิคการถ่ายและทำภาพสี รุ่นที่ ๑ จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม เทคนิคการถ่ายและทำภาพ ขาว - ดำ รุ่นที่ ๓ จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรม หลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคม จาก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- อบรม อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการป้องกันประเทศโดยประชาชน จาก กรมตำรวจ
- อบรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ หลักสูตรสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม รจาก กรมตำรวจ
- อบรม การอบรมพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ในโครงการของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย จาก มูลนิธิศูนย์วิปัสนาเชียงใหม่ วัดห้วยส้ม
- อบรม เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
- อบรมตามโครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ จาก มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
- อบรม โครงการแผนพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเทคนิคการสร้างข้อสอบ
- อบรมทำแผน จาก มจร. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
- อบรม "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" [PDF File]
- xx

การศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
 

- ศึกษาดูงาน School of Medical Assistants รัฐ Kedah ประเทศ Malaysia
- ศึกษาดูงาน Alorstar Health Center รัฐ Kedah ประเทศ Malaysia
- ศึกษาดูงาน National ICT Learning Center Bangkok Thailand
- ศึกษาดูงาน Daejeon University ประเทศ เกาหลีใต้
- ศึกษาดูงาน Kyung Hee University ประเทศ เกาหลีใต้
- ศึกษาดูงาน Ewha Womans University ประเทศ เกาหลีใต้
- ศึกษาดูงาน University of Delhi ประเทศอินเดีย
- ทัศนศึกษา ป้อมอัครา ประเทศอินเดีย
- ทัศนศึกษา ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย
- ศึกษาดูงานเชิงประจักษ์น้อมถวายเป็นพุทธบูชา รุ่นที่ ๔ ณ พุทธสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล
  (ในโครงการของศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่)

ท่องเที่ยว

- ท่องเที่ยวลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่ ภายในเวลา 2 วัน ของอดีต ครู ร.ร.ซ.ท. 25-26 ก.ย. 2562

ประกาศนียบัตร ,วุฒิบัตร, เกียรติบัตร, รางวัลที่ได้รับ (ที่จำได้และค้นพบหลักฐาน)
 

- รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภท อาจารย์ผู้สอน ระดับเครือข่ายภาคเหนือ
- รางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทอาจารย์ผู้สอน ระดับวิทยาลัย
- ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ในดวงใจ
- เกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมครูแกนนำ e-learning
- ประกาศเกียรติคุณ การนำเสนอผลงาน e-learning
- รางวัลข้าราชดีเด่นประเภทผู้บริหาร
- เกียรติบัตรการสร้างภาพลักษณ์องค์การสำหรับผู้บริหาร
- เกียรติบัตร วิทยากรประจำคลินิคและนิทรรศการ เนื่องในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การใช้ไอซีทีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
- เกียรติบัตรดุษฎีนิพนธ์ระดับดีเยี่ยม


ภารกิจ (ตั้งแต่เทอม 1/2561)
 

สอนเทอม 1 ปีการศึกษา2561 มจร.ลป.
    ปี 2 ครุศาสตร์, สังคมศาสตร์, พุทธศาสตร์ วิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนรวม)
    ปี 2 ครุศาสตร นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สอน เทอม 2 ปีการศึกษา2561 มจร.ลป.
   ปี 3 พุทธศาสตร์ วิชา พระพุทธศาสนากับสันติภาพ
  Schedule 2018-2019 (2561-2562)

การเข้าใช้ e-Learning

  ทบทวนการใช้ e-Learning สำหรับอาจารย์ และ ผู้เรียน

   

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอน

City Code

เลขที่บัญชีธนาคาร

 

แบบทดสอบ, แบบสอบถาม, แบบประเมิน ต่าง ๆ

แบบทดสอบ "กำเมือง" (ภาษาภาคเหนือ)

 

เบ็ดเตล็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.