ทำเนียบรุ่น ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 21

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

23 เมษายน - 1 มิถุนายน 2550

You are visitor No. web counter Since 11 August 2022

ลำดับ ภาพ ชื่อ-สกุล ที่ทำงาน ณ เวลานั้น(พ.ศ. 2550) หมายเหตุ
1


นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
2


นางกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
3


นางสาวกาญจนา ประสารปราน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี  
4


นางสาวกาญจนา มหาพล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
5


นางเกตุ สินเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
จ.อุดรธานี
รองผู้อำนวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
6


นางจันทร์จิรัฐธ์ เสือทอง

 

โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลนครพนม
7


นางสาวจารุณี กฤษณพันธ์

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
8


นางชมเชย เมืองแสน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เกษียณ
9


นางชมนาด ผาณิบุศย์ โรงพยาบาลหนองคาย เกษียณ
10


นางสาวชื่นชีพ งามจบ โรงพยาบาลสุรินทร์  
11


นายชูวิทย์ ธานี สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอน้ำขุ่น
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
12


นางสาวณฐพร คำศิริรักษ์

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  
13


นางดวงจันทร์ ผิวขำ

 

โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  
14


นายธนายุทธ ศรไชย

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานี

 

 
15


นางนงเยาว์ เสนาฤทธิ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าคันโท
จ.กาฬสินธุ์

 

 
16


นายนพดล เลี้ยงพรหม

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอกู่แก้ว
จ.อุดรธานี

 

 
17


นางสาวนารี วิมลชัยฤกษ์

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม เกษียณ
18


นายประจบ ศรีวงษ์

 

สถาบันบำราศนราดูร  
19


นางประชิด กังสวร

 

ศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ขอนแก่น เกษียณ
20


นายประยูร อรัญพูล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาวง
จ.กาฬสินธุ์

 

 
21


นางปริยนันท์ พุฒเขียว

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี

 

เกษียณ
22


นายพงษ์ศักดิ์ หัสกรรจ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเต่างอย
จ.สกลนคร

 

 
23


นางพรทิพย์ คงสััตย์

โรงพยาบาลจิตเวชราชสีมาราชนครินทร์
จ.นครราชสีมา

 

 
24


นางพวงกาญจน์ โคตมะ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จ.ขอนแก่น

 

เกษียณ
25


นางพิทักษ์ทอง อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

 

เกษียณ
26


นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง
(ผู้อำนวรการโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม)
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ.ทุงศรีอุดม
จ.อุบลราชธานี

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ข้อมูลเมื่อ
22 พ.ค. 2567)

27


นายไพรัตน์ จันทพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาตาล
จ.อุบลราชธานี


 
28


นายมานิตย์ ไชยพะยวน

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
29


นายแพทย์มาริษฎา พิทักษ์ธรรม
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาดูร)
โรงพยาบาลนาดูร อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
30


นางยุวรีย์ ศรีสว่างวงศ์ โรงพยาบาลหนองคาย จ.หนองตาย เกษียณ
31


นางเยาวภา ศิริขันธ์

 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกษียณ
32


นางรัชนี คอมแพงจันทร์

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
33


นางร่างทอง พันธ์ชัย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์
จ.สกลนคร

 

 
34


นายวรรณ สิงห์คำ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
35


นางวิภาพรรณ อุ่นทรพันธุ์

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  
36


นางวิไลวรรณ กิจขยัน

 

โรงพยาบาลอุดรธานี เกษียณ
37


นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  
38


นางสาววีระวรรณ จิระไชย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
จ.อุบลราชธานี

 

เกษียณ
39


นางศรีอำพร จันทร์แสง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

 

 
40


นางสาวสกนธ์วรรณ เติมทานาม

โรงพยาบาลนครพนม

 

 
41


นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง)

โรงพยาบาลคำม่วง จ.กาฬสินธุ์

 

 
42


นายสราวุฒิ ค้นประดิษฐ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ

 

 
43


นางสาวสำรวย โยธาวิจิตร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

 

เกษียณ
44

นางสุพิน พิมพ์เสน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
จ.ขอนแก่น
 
45


นายสุภกฤษธ์ มงคลกิจโรจน์

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน จ.มหาสารคาม  
46


นางสาวสุภัทรา สามัง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 
47


นายโสภณ จาเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

เกษียณ

 

48
นางอรพรรณ ปริญญาพล โรงพยาบาลสกลนคร

เกษียณ

 

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.