You are Visitor No. URL Counter     Since 20 March 2019

เตือนความจำ (ภารกิจงานสอน)

(สอนตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นเทอมสุดท้าย สอนที่ มจร. วส.นครลำปาง ต่อเนื่องกันมา 17 ปี
ว่างเว้นไป 1 ปี คือ ปี 2564 และกลับมาสอนอีก ในปี 2565)

 

 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครุศาสตร์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปี 3
 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปี 2 (สอนเป็นเทอมสุดท้าย ว่างเว้นไป 1 ปี คือ ปี 2564 และกลับมาสอนอีก ในปี 2565)
   
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ กลุ่ม ห้อง A305

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ กลุ่ม ห้อง B306

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์ กลุ่ม ห้อง A302
 

 

Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.