You are Visitor No. URL Counter     Since 20 March 2019

เตือนความจำ (ภารกิจงานสอน)

(สอนตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นเทอมสุดท้าย สอนที่ มจร. วส.นครลำปาง ต่อเนื่องกันมา 17 ปี
ว่างเว้นไป 1 ปี คือ ปี 2564 และกลับมาสอนอีก ในปี 2565)

bottom of page

 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ครุศาสตร์)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปี 3
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปี 2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รุ่น พระคณิศร ฐานิสฺสโร, สามเณรณัฐชัย เก่งรุ่งชัย

(สอนเป็นเทอมสุดท้าย ว่างเว้นไป 1 ปี คือ ปี 2564 และกลับมาสอนอีก ในปี 2565)

   
ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ กลุ่ม ห้อง A305 รุ่น ท่านภาสกร,ท่าน วชิรวิชญ์

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ กลุ่ม ห้อง B306 รุ่น พัชรินทร์ แก้วตา,อนุพงษ์ ตาจินะ

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 วิชาสันติวิธีและสมานฉันท์ กลุ่ม ห้อง A302 รุ่น พระคณิศร ฐานิสฺสโร, ปรียาภรณ์ บุตรดา,สุรชัย ศิริวงศ์
   
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วิชาการรู้เท่าทันสื่อ 4 กลุ่ม 3 ห้องเรียน
 
 

Back

 

 

 

 

 

 

 

.