ภรรยา 7
 

 

โสภณ จาเลิศ

 

          ภรรยาแบบต่าง ๆ จำแนกโดยคุณธรรม ความประพฤติ ลักษณะนิสัย และการปฏิบัติต่อสามี แบ่งได้ 7 อย่าง ได้แก่

          1. วธกาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต, ภรรยาที่คิดร้าย ซื้อได้ด้วยเงิน มิได้อยู่กินด้วยความพอใจ ยินดีชายอื่น ดูหมิ่นและคิดทำลายสามี
          2. โจรีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงโจร, ภรรยาผู้ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ

          3. อัยยาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงนาย, ภรรยาที่เกียจค้าน ไม่ใส่ใจการงาน กินมาก ปากร้าย หยาบคาย ใจเหี้ยม ชอบข่มสามี

          4. มาตาภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงมารดา, ภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยห่วงใยเอาใจใส่สามี เหมือนมารดาปกป้องบุตร และประหยัด
รักษาทรัพย์ที่หามาได้

          5. ภคินีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงน้องสาว, ภรรยาผู้เคารพรักสามี ดังน้องรักพี่ มีใจอ่อนโยน รู้จักเกรงใจและคล้อยตามสามี

          6. สขีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงสหาย, ภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อน พบสามีเมื่อใด ก็ปลาบปลื้มดีใจ เหมือนเพื่อนพบเพื่อนที่จากไป
นาน เป็นผู้มีการศึกษาอบรม มีกิริยามารยาท ความประพฤติภักดีต่อสามี

          7. ทาสีภริยา คือ ภรรยาเยี่ยงทาสี, ภรรยาที่ยอมอยู่ในอำนาจสามี ถูกขู่ตะคอกเฆี่ยนตี ก็อดทนไม่โกรธตอบ

          ท่านสอนให้ภรรยาสำรวจตนว่า ที่เป็นอยู่ ตนเป็นภรรยาประเภทไหน และจะให้ดีควรจะเป็นภรรยาประเภทใด สำหรับชาย
อาจใช้เป็นหลักสำรวจอุปนิสัยของตนว่าควรแก่หญิงประเภทใด เป็นคู่ครอง และสำรวจหญิงที่จะเป็นคู่ครองว่าเหมาะกับอุปนิสัย
ของตนหรือไม่

เอกสารอ้างอิง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 24. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2556. หน้า 206.

 

 

   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.