1. สำนักงานฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุุข
  2. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา
  3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  4. การนำเสนอคืออะไร
  5. เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ