การรู้เท่าทันสื่อ

โสภณ จาเลิศ

Under construction

 

บทที่ 1 การสื่อสารและการสื่อสารข้อมูล
บทที่ 2 สื่อและการรู้เท่าทันสื่อ
บทที่ 3 การผลิตสื่ออย่างง่าย
บทที่ 4 การรู้เท่าทันสื่อบนโลกดิจิทัล
บทที่ 5 ข่าวปลอม
บทที่ 6 ความปลอดภัยในโซเชียลเน็ตเวิร์ค
บทที่ 7 การรู้เท่าทันสื่อมวลชน
บทที่ 8 มายาคติที่มากับสื่อ

ประวัติผู้เขียน

You are visitor number Visit counter For Websites Since 28 October 2023