แบบทดสอบ กำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) 55 ข้อ

(ออกแบบและพัฒนาโดย โสภณ จาเเลิศ)

     คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบนั้น
                     แล้วดูคะแนนที่ได้ ด้านล่างครับ

     1. ธนบัตรที่มีค่า 20 บาท คนภาคเหนือเรียกว่าอย่างไร?
       ก. ซาวบาท
      ข. สองสิบ
      ค. สองพันสตางค์
      ง. ยี่สิบบาท

     2. ภาชนะที่ใช้ตักน้ำดื่ม ดังภาพข้างล่างนี้ ภาษาภาคเหนือเรียกว่าอะไร?

       ก. ทัพพี
      ข. ตะหลิว
      ค. กระบวย
      ง. น้ำบวย

 3. ภาชนะที่ใช้ตักแกง หรือตักอาหารต่าง ๆ ดังภาพข้างล่างนี้ ชาวภาคเหนือเรียกว่าอย่างไร?

  

       ก. ป้าก
      ข. น้ำบวย
      ค. ตะหลิว
      ง. ทัพพี             

       [ ทำข้อถัดไป 4] [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     4. ถ้าพูดว่า "อย่านอนเต๋งโทรศัพท์มือถือ" หมายความว่าอย่างไร?
       ก. อย่านอนดูโทรศัพท์มือถือ
      ข. อย่านอนคุยโทรศัพท์มือถือ
      ค. อย่านอนทับโทรศัพท์มือถือ
      ง. อย่านอนถือโทรศัพท์มือถือ
     5. คำว่า "ง่าว" มีความหมายตรงกับข้อใด?
       ก. ฉลาด
      ข. โง่
      ค. ขยัน
      ง.ขี้เกียจ
     6. ถ้ารับประทานอาหารกันอยู่ มีคนพูดว่า "บ่อลำใบ้บ่อลำง่าว" หมายความว่าอย่างไร?
       ก. อร่อยมาก
      ข. เค็มไปหน่อย
      ค. อร่อยพอใช้
      ง. สุดแสนจะไม่อร่อย
     7. คำว่า "อิ๊ดแต๊อิ๊ดว่า" หมายถึง ข้อใด?

       ก. เหนื่อยมาก ๆ
      ข. แสนจะง่วงนอน
      ค. หิวเหลือเกิน
      ง. น่าเบื่อมาก

        | ทำข้อถัดไป 8 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     8. คำว่า "ลำแต๊ลำว่า" หมายถึงข้อใด?
       ก. เต้นเก่งมาก ๆ
      ข. ฟ้อนรำได้สวยมาก
      ค. ร้องเพลงเพราะมาก
      ง. อร่อยมาก ๆ
    9. คำว่า "เปิง" ในภาษาภาคเหนือ มีความหมายตรงกับข้อใด?
       ก. เหมาะสม
      ข. น่าเกลียด
      ค. เปิ่น
      ง. เซ่อ
     10. ภาษาภาคเหนือ คำว่า "สึงตึง" หรือ "สึ่งตึง" มีความหมายว่าอย่างไร?
       ก. งดงาม
      ข. ไพเราะ
      ค. เฉลียวฉลาด
      ง. ไม่เต็มเต็ง หรือไม่เต็มบาท หรือออกไปทาง ทึ่ม ๆ หรือโง่นิด ๆ
     11. คำว่า "จ๊าดนัก" มีความมายว่าอย่างไร?

       ก. น้อย ๆ
      ข. มาก ๆ
      ค. เฉิ่มมาก
      ง. เชยมาก 
| ทำข้อถัดไป 12 |
[ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     12. คำว่า "นั่งคดสวาย" {นั่ง -คด(ขด ) - สะ - หวาย} ในภาคเหนือ หมายถึงการนั่งในข้อใด ?
       ก. นั่งยอง ๆ
      ข. นั่งเก้าอี้
      ค. นั่งไขว่ห้าง
      ง. นั่งขัดสมาธิ
     13. คำว่า "กึ๊ดเติงหา" หมายความว่าอย่างไร?
       ก. คิดถึง
      ข. รักมาก
      ค. คร่ำครวญ
      ง. รำพึงรำพัน
     14. คำว่า "แปงแต๊แปงว่า" มีความหมายตรงกับข้อใด?
       ก. ไม่ แพง
      ข. ราคาถูกมาก
      ค. ราคากำลังพอเหมาะพอดี
      ง. แพงเกินไป หรือ แพงมาก ๆ
     15. คำว่า "จะฝั้งไปไหน" มีความหมายตรงกับข้อใด?

       ก. อย่าร้อนรน
      ข. อย่าใจร้อน
      ค. จะรีบไปไหน
      ง. ให้รีบไปด่วน

         | ทำข้อถัดไป 16 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     16. คำว่า "ขอไปตวย" หมายความว่าอย่างไร?

       ก. ขอไปด้วย
      ข. ไม่ให้ไป
      ค. อย่าไป
      ง. ห้ามเข้าไป
    17. . คำว่า "ไปแอ่ว" หมายถึงอะไร?
       ก. ไปตลาด
      ข. ไปทำงาน
      ค. ไปเที่ยว
      ง. ไปร่วมงาน
    18. คำว่า "ได้ก่อ" มีความหมายว่าอย่างไร?
       ก. ได้ไหม
      ข. ได้แน่
      ค. ได้แน่
      ง. ได้เลย

     19. คำว่า "น่าฮักแต๊ ๆ" หมายถึงข้อใด?

       ก. ฉันรักเธอ
      ข. น่ารักจริง ๆ
      ค. สวยจริง ๆ
      ง. สวยมาก ๆ

          | ทำข้อถัดไป 20 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

    20. คำว่า "ไปตวยไผ" หมายถึงข้อใด?
       ก. ไปกับใคร
      ข. ไปกับเขา
      ค. ไปกับท่าน
      ง. ไปกับเธอ
    21. คำว่า "เตี่ยว" ในภาษาเหนือข้อใดสวมใส่ไม่ได้?
       ก. เตี่ยวหม้อห้อม
      ข. เตี่ยวหม้อนึ่ง
      ค. เตี่ยวสะดอ
      ง. เตี่ยวโหย้ง
    22. การพูดจากลับกลอกไปมา ตรงกับภาษาภาคเหนือในข้อใด?
       ก. ซะป๊ะซะเป้ด
      ข. สะเบิ้งสะเจิ้ง
      ค. สับปะหลี้ (ซับปะหลี้)
      ง. หล้องหลัง
    23 .คำว่า "อะหยังปะล้ำปะเหลือ" มีความหมายตรงกับข้อใด?

       ก. มีข้าวของเยะแยะ
      ข. อะไรกันนักกันหนา
      ค. มีงานต้องทำมากมาย
      ง. มีผู้คนมามากมาย

          | ทำข้อถัดไป 24 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

    24. ข้อใดคือคำเปรียบเทียบ ถึงการจับโกหกหรือจับเท็จเพื่อเอาความจริง?
       ก. ไล่ไก่
      ข. ไล่เหล่า
      ค. ไล่วอก
      ง. ไล่ฮุม
    25. คำว่า "ฝั้งยะเตื้อ" มีความหมายว่าอย่างไร?
       ก. รีบ ๆ ทำ
      ข. ทำให้ดี ๆ
      ค. ทำช้า ๆ
      ง. อย่าเพิ่งทำ
    26. "มะละกอ" ภาษาเหนือเรียกว่าอะไร?
       ก. บ่าก้วยก๋า (หม่าก้วยก๋า)
      ข. บ่าก้วยเกว๋น (หม่าก้วยแก๋น)
      ค. บ่าก้วยแก๋ว (หม่าก้วยแก๋ว)
      ง. บ่าก้วยเต้ด (หม่าก้วยเต้ด)
    27. การนั่งพับเพียบหมายถึงการนั่งในข้อใด?

       ก. นั่งหม็อบแหม็บ
      ข. นั่งเป้อละเหม้อ
      ค. นั่งหย่องเข๊าะ
      ง. นั่งเมอะ

         | ทำข้อถัดไป 28 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

    28. "น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิงค์" ภาษาเหนือเรียกว่าอะไร?
       ก. ก. เหมยแข็ง
      ข. เหมยขาบ
      ค. เหมยจ๊าง
      ง. เหมยหมอก
    29.คำชมเชยว่า "เก่งหรือมีความสามารถ" คือข้อใด?
       ก. อาละ
      ข. อ้ออ๋อย
      ค. แอ่นแล้
      ง. อ๊อดฮ้อด
    30. ข้อใดหมายถึง "กะทะ"?
       ก. หม้อแก๋ง
      ข. หม้อขาง
      ค. หม้อดอก
      ง. หม้อหน้าฮก
     31. คนที่จมูกโด่งเป็นสัน เรียกว่าเป็นคนประเภทใด?

       ก. คนดังแหม็บ
      ข. คนดังบืด
      ค. คนดังจ๋อง
      ง. คนแตงดัง

         | ทำข้อถัดไป 32 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     32. เมื่อมีผู้กล่าวว่า "บ่อดีซุบเกิบขึ้นไปบนวิหาร" หมายความว่าอย่างไร?
       ก. ไม่ควรใส่ร้องเท้าขึ้นไปบนวิหาร
      ข. ไม่ควรสวมหมวกขึ้นไปบนวิหาร
      ค. ไม่ควรนุ่งกางเกงขาสั้นขึ้นไปบนวิหาร
      ง. ไม่ควรสวมใส่กระโปรงสั้นขึ้นไปบนวิหาร

      33. คำว่า "ปุ๊ดตืน" หมายถึงข้อใด?

       ก. ได้กำไร
      ข. ขาดทุน
      ค. เท่าทุน
      ง. ลดราคา
     34. นุ่งเตี่ยวปุ๊ด หมายถึงข้อใด ?
       ก. สวมกางเกงขาด
      ข. สวมกางเกงทรงล้านนา
      ค. สวมกางเกงทรงทันสมัย
      ง. สวมกางเกงไม่คาดเข็มขัด
     35. ข้อใดไม่ใช่ชื่อผลไม้ของภาษาภาคเหนือ?

       ก. บ่าแก่นต๋า
      ข. บ่าก้วยเต้ด
      ค. บ่าตื๋น
      ง. บ่าเต้า

         | ทำข้อถัดไป 36 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     36. "เสลดติดคอ" คนภาคเหนือพูดว่าอย่างไร?
       ก. ขี้เต้อติดดัง
      ข. ขี้เต้อติดคอ
      ค. ขี้เต้อขำคอ
      ง. ขี้เต้อขำฮูดัง
     37. คนที่พูดติดอ่าง คนภาคเหนือเรียกว่าเป็นคนประเภทใด?
       ก. คนปากกั๊ก
      ข. คนปากเจ็บ
      ค. คนปากถอบ
      ง. คนปากแซ่ม
     38. คำที่บ่งบอกว่าเป็นการด่า ของคนภาคเหนือ คือข้อใด?
       ก. บ่าดาย
      ข. บ่าเก่า
      ค. บ่าวอก
      ง. บ่าเดี่ยว
    39. "เมิบจะเล้อ " หมายความว่าอย่างไร?

       ก. นอนหงาย
      ข. นอนตะแคง
      ค. นอนไขว่ห้าง
      ง. นอนคว่ำหน้า ท้องแนบพื้น

          | ทำข้อถัดไป 40 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     40. คำว่า "ฮากแตก" ในภาษาภาคเหนือ มีความหมายตรงกับข้อใด?
       ก. อ้วกแตก (อาเจียน)
      ข. เวียนศีรษะ
      ค. ปวดท้อง
      ง. คลื่นไส้
     41. "ผักแคบ" ในภาษาภาคเหนือ คือผักในข้อใด?
       ก. ผักหวาน
      ข. ผักกาด
      ค. ผักคะน้า
      ง. ผักตำลึง
     42. เมื่อพูดว่า "หน้านี้หน้าฝน ไปไหนหื้อเอาจ้องไปตวยเน้อ" คำ ว่า "จ้อง" คืออุปกรณ์ในข้อใด?
       ก. หมวก
      ข. ร่ม
      ค. เสื้อกันฝน
      ง. เสื้อกันหนาว
     43. คำว่า "บ่อหื้อ" ภาษาภาคเหนือ มีหมายความว่าอย่างไร?

       ก. ไม่ให้
      ข. ไม่ควร
      ค. ไม่ต้อง
      ง. อย่าทำ

          | ทำข้อถัดไป 44 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

     44. คำว่า "ขี้จิ๊" มีความหมายตรงกับข้อใด?
       ก. ขี้งอน
      ข. ขี้งก
      ค. ขี้รำคาญ
      ง. ขี้เหนียว
     45. คำว่า "เซาะบ่อป๊ะ" หมายถึงข้อใด?
       ก. หาไม่เจอ
      ข. หาจนเจอ
      ค. หาให้เจอ
      ง. เจอเดี๋ยวนี้

     46. . คำว่า " กึ๊ดบ่อออก" หมายความว่าอย่างไร?

       ก. คิดไม่ออก
      ข. นึกถึงเรื่องเก่า ๆ
      ค. คิดแล้วคิดอีก
      ง. คิดถึงความหลังที่ฝังใจ
    47. คำว่า "ต้าวหม่าเดี่ยว" มีความหมายว่าอย่างไร?

       ก. เดี๋ยวนี้
      ข. เมื่อวานนี้
      ค. จนกระทั่งบัดนี้          
      ง. ตลอดเวลา
| ทำข้อถัดไป 48|
[ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

   48. . คำว่า "ตะวา" หมายถึงข้อใด?
       ก. เมื่อวาน
      ข. เมื่อวานซืน
      ค. เดี๋ยวนี้
      ง. พรุ่งนี้

     49. คำว่า "บ่าต่อม" หรือ "หม่าต่อม" คือสิ่งของในข้อใด?

       ก. ผ้าพันคอ
      ข. กระดุม
      ค. เข็มขัด
      ง. ซิป
    50. ชื่อผลไม้ที่คนภาคเหนือเรียกว่า "บ่าตัน" หรือ "หม่าตัน" คือผลไม้ในข้อใด?
       ก. มังคุด
      ข. ละมุด
      ค. พุทรา
      ง. มะพร้าว
    51. คำว่า "ลูกกุย" หมายถึงข้อใด?

       ก. ลูกปัด
      ข. ลูกท้อ
      ค. ลูกดิ่ง
      ง. กำปั้น (มือที่กำหมัด)

           | ทำข้อถัดไป 52 | [ไปตอนล่าง ใกล้ช่องดูคะแนน]

    52. คำว่า "กิ๋นข้าวแลง" หมายถึงการรับประทานอาหารในข้อใด?
       ก. อาหารเช้า
      ข. อาหารเย็น
      ค. อาหารว่าง
      ง. อาหารกลางวัน
    53. คำว่า"สุมาเต๊อะ" หรือ" สูมาเต๊อะ" เป็นคำกล่าวในลักษณะใด?
       ก. กล่าวยกย่อง
      ข. กล่าวให้พร
      ค. กล่าวทักทาย
      ง. กล่าวขอโทษ
    54. "คนขี้จุ๊" คือคนประเภทใด?
       ก. คนขี้เล่น
      ข. คนตลก
      ค. คนมีน้ำใจ
      ง. คนขี้โกหก

    55. อุปกรณ์ที่มีลักษณะดังภาพนี้ คนภาคเหนือเรียกว่าอะไร?


       ก. ระฆัง
      ข. เม้งหม่าง
      ค. กังสะดาล
      ง. ฮอกวัว ฮอกควาย


คุณทำได้ คะแนน จากคะแนนเต็ม 55 คะแนน
ทำได้คิดเป็น
    %

คะแนนที่ได้ถ้าเทียบกับการให้เกรดก็น่าจะได้เกรดตามนี้ครับ

คะแนนที่ได้
เกรด
100% ท่านเป็นคนเหนืออย่างแน่นอน  

90 - 100 %

A

85 - 89 %

B+

80 - 84 %

B

75 - 79 %

C+

70 - 74 %

C

65 - 69 %

D+

60 - 64 %

D

เน้อยกว่า 60 % ไม่ใช่คนเหนืออย่างแน่นอน

   กลับไปข้อ 1  , 4  ,  8   ,  12  , 16 , 20  ,  24  ,  28  , 32  ,  36  ,  40 , 44 , 48 , 52

ขอความกรุณาท่านโปรดประเมินความพึงพอใจจากการทำแบบทดสอบนี้
   โดยคลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมิน ขอขอบคุณครับ

drsophonj@gmail.com (Bkk)

 

You are visitor number Visit counter For Websites Since 24 March 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.