R. แบบสอบถาม, แบบสำรวจ

สอบถาม น.ศ. วพบ.นครลำปาง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  1. สอบถามว่าท่านเคยใช้ Software อะไรบ้าง
  2. แบบสอบถามการใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน (วพบ.ลป.)
  3. ผลการสำรวจ การเคยใช้ Software และ การใช้ ICT ของ น.ศ. รุ่นที่ 41
  4. แบบสอบถามการใช้ CourseBuilder
  5. ผลการสำรวจการใช้โปรแกรม CourseBuilder

  แบบสอบถาม นิสิต มจร.วส.นครลำปาง

 1. แบบสำรวจการใช้ Software ต่าง ๆ ของ นิสิต
 2. แบบสำรวจการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาทรัพยากรการเรียนรู้
 3.