ทบทวน การใช้ e-Learning

e-Learning MOODLE 3.7.1
คลิกที่นี่ เข้าสู่ e-Learning

นำเสนอโดย โสภณ จาเลิศ
e-Mail : sophonja@yahoo.com, sophonja@gmail.com

วิธีใช้ สำหรับอาจารย์ผู้สร้างรายวิชา

1. การ Login แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและเปลี่ยน รหัสผ่าน
      (2 นาที 20 วินาที)
2.xxxxx
3. การ Enrol users และ การเพิ่มจำนวนหัวข้อเรื่อง
    และเปลี่ยนชื่อหัวข้อเรื่อง
    3.1 การ Enrol users (1 นาที 30 วินาที)
    3.1 การเพิ่มจำนวนหัวข้อเรื่อง (1 นาที 10 วินาที)
    3.3 การแก้ไขชื่อหัวข้อเรื่อง ( 1 นาที 5 วินาที)
4. การนำเข้าเนื้อหาหรือเอกสารประกอบการสอน (3 นาที 17 วินาที)
5. การสร้างเนื้อหาแบบเว็บเพจ
    5.1 พิมพ์เอกสารไว้ล่วงหน้า Copy มาวาง (2 นาที 15 วินาที)
    5.2 การจัด Alignment และ จัดการกับข้อความ อักษร (1 นาที 24 วินาที)
    5.3 การสร้าง Link ในเนื้อหา (2 นาที)
    5.4 การ Insert ภาพ (1 นาที 52 วินาที)
6. การสร้างแบบทดสอบแแบ Multiple choice
    6.1 การสร้างแบบทดสอบแแบ Multiple choice ตอนที่ 1 (4 นาที 53 วินาที)
    6.2 การสร้างแบบทดสอบแแบ Multiple choice ตอนที่ 2 ( 3 นาที 32 วินาที)
7. การสร้างแบบทดสอบ Multiple choice ในรูปแบบ GIFT format
    7.1 เตรียมไฟล์แบบทดสอบ (3 นาที 23 วินาที)
    7.2 นำเข้าแบบทดสอบ (6 นาที 14 วินาที)
8. การมอบหมายงาน (การบ้าน) (3 นาที 3 วินาที)
9. Monitoring (2 นาที 30 วินาที)
10. การสร้างกระดานเสวนา (1 นาที 39 วินาที)
11. การโพสต์กระดานเสวนา (1 นาที 28 วินาที)
12. การสร้างห้องสนทนา
13. การนำเสนอเนื้อหาโดยเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก
14. การสำรองและกู้คืนข้อมูล
      14.1 การสำรองข้อมูล
      14.2 การกู้คืนข้อมูล
  

วิธีใช้ สำหรับผู้เรียน นักเรียน นิสิต นักศึกษา

1. การ Login (1 นาที 54 วินาที)
2. การเข้าไปศึกษาในแต่ละเรื่อง (57 วินาที)
   ***การใช้เนื้อหาประเภทเว็บเพจ*** ( 1 นาที 15 วินาที)
3. การทำแบบทดสอบ หรือ แบบฝึกหัด (1 นาที 22 วินาที)
4. การส่งการบ้าน (1 นาที 23 วินาที)
6. การใช้กระดานเสวนา (59 วินาที)
7. การใช้ห้องสนทนา (1 นาที 45 วินาที)


หากท่านมีปัญหาในการใช้งาน
โปรดติดต่อ โสภณ จาเลิศ

e-Mail : sophonja@yahoo.com, sophonja@gmail.com

You are visitor number : webcounterwebsite

ไปประวัติของ โสภณ

 

 

 

 

 

 

.