You are visitor number : Hit Web StatsSince 4 September 2019

งานของนิสิต-นักศึกษา บางรูป/คน ที่เจ้าตัวอนุญตให้เผยแพร่ หรืออาจารย์ผู้สอน
เห็นสมควร นี่เป็นแบบฝึกหัด มิใช่งานของมืออาชีพ หลังจากเรียนแล้ว ผู้เรียน
จะได้นำความรู้จากการทำแบบฝึกหัดนี้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับสถานการณ์
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป

 

 

          งานที่เป็นลักษณะของ Self Media Presenting

           นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

           มจร.วส.นครลำปาง เทอม 1 และ 2/2557

          มจร.วส.นครลำปาง เทอม 2/2561

           มจร.วส.นครลำปาง เทอม 1/2562

           มจร.วส.นครลำปาง เทอม 2/2562

           มจร.วส.นครลำปาง เทอม 1/2563

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.