ผลการสำรวจการใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน ของ น.ศ.รุ่นที่ 41

ข้อคำถาม

เคย ร้อยละ

ไม่เคย ร้อยละ

•  เคยโอนเงินทางโทรศัพท์

87.2

12.8

•  จองตั๋วยานพาหนะทางอินเทอร์เน็ต

51.4

48.6

•  จ่ายค่าสินค้า,บริการ ทาง QR Code

62.2

35.8

•  เช็คอิน ออนไลน์

26.4

73.6

•  ใช้ App. มือถือรับบริการจากห้างร้าน

70.9

29.1

•  สั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

93.2

6.8

 

 

 

การใช้ Software ของ น.ศ.รุ่นที่ 41

ข้อคำถามการใช้ Software
เคย
ไม่เคย
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ
1. Dreamweaver
8
8
92
92
2. iSpring
46
46
55
55
3. Adobe Audition
8
8
92
92
4. Proshow Producer
10
10
89
89.9
5. Movie Maker
31
31
69
69
6. Bandicam
2
2.02
97
97.98