ผลการสำรวจการใช้โปรแกรม CourseBuilder

ของ น.ศ.รุ่นที่ 41 วพบ.นครลำปาง

(Monitor เมื่อ 19 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.)

มีผู้่เคยใช้โปรแกรม CourseBuilder 11 คน จาก 88 คน คิดเป็น 12.5 %

 

มีผู้ไม่เคยใช้โปรแกรม CourseBuilder 77 คน จาก 88 คน คิดเป็น 87.5 %