You are visitor No.   Since : 11 July 2019

 

แบบฝึกหัด เรื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จำนวน 15 ข้อ

นำเอกสารมาเปิดดูไป ทำไป ก็ได้ครับ

(ออกแบบโดย โสภณ จาเลิศ)

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบนั้น
               แล้วดูคะแนนที่ได้ ด้านล่างครับ

  1. คอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นสถานีปลายทางหรือคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่ได้รับบริการจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เรียกว่าอะไร

    ก. Hub
    ข. File Server
    ค. Transmitter
    ง.
Workstation

  2 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายระยะใกล้ ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้างนัก เช่น อยู่ในองค์กรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกล้กัน
      ภายในสำนักงาน ภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เรียกว่าอะไร

    ก. LAN
    ข. MAN
    ค. WAN
    ง. INTERNET

  3. ภาพรูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ เป็นเครือข่ายแบบใด

ภาพจาก: https://sites.google.com/site/kordeeyahmaleeyan/
rabb-kherux-khay-khxmphiwtexr

    ก. แบบบัส
    ข. แบบดาว
    ค. แบบผสม
    ง. แบบวงแหวน

 4. อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อสายสัญญาณ ระหว่าง File Server กับ Workstation ต่าง ๆ ของเครือข่ายแบบดาว (Star) คือข้อใด

    ก. Hub
    ข.
Server
    ค.
Switch
    ง. Modem

 5. Host Conputer หมายถึงข้อใด
    ก. คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กับโต๊ะ ไม่สามารถพกพาไปไหนได้
    ข. คอมพิวเตอร์ Laptop ที่สามารถพกพาได้
    ค. คอมพิวเตอร์ของพนักงานแต่ละคน
    ง. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 6.IP Address คืออะไร
    ก. ตัวเลขที่บ่งบอกที่อยู่ของหน่วยงานใด ๆ
    ข. ตัวเลขที่บ่งบอกว่า Web Page นั้น ๆ อยู่ที่ประเทศใด
    ค. ตัวเลข 4 ชุดที่แจกจ่ายให้กับ Host ในแต่ละองค์กร ซึ่งจะไม่ซ้ำกันทั่วโลก
    ง. ตัวเลขที่ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนในการจด Domain Name ให้แก่ Internet Service Provider

 7. การพิมพ์คำสั่งเพื่อต้องทราบ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังใช้งานอยู่ คือข้อใด
    ก. IP
    ข. MyIP
    ค. ipconfig
    ง. IP config

  8.ประวัติเริ่มต้นการมีอินเทอร์เน็ตขึ้นในประเทศไทย คำกล่าวข้อใดถูกต้อง
    ก. พ.ศ.๒๕๓๐ มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ AIT ไปยัง
                มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
    ข. พ.ศ.๒๕๓๐ มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์จากประเทศไทยไปยังกองทัพบกของสหรัฐอเมริกา
    ค. พ.ศ.๒๕๓๕ มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่าง AIT, ม.จุฬาฯ, ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.เกษตรศาสตร์
    ง. พ.ศ.๒๕๓๗ กสท. อนุญาตให้เอกชนเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนทั่วไป

  9. GMT คืออะไร
    ก. เวลาที่เมือง กรีนิช ประเทศอังกฤษ
    ข. สิ่งบ่งบอกเวลาของแต่ละประเทศว่าต่างจากเมืองกรีนิช กี่ชั่วโมง
    ค. การบอกเวลาที่มี GMT และมีเครื่องหมาย + หรือ - ต่อท้ายตามด้วยตัวเลข ทำให้ทราบว่า เวลาของประเทศนั้นเร็วหรือช้ากว่าเมืองกรีนิชกี่ชั่วโมง
    ง.
ถูกทุกข้อ
  10. Search Engine หมายถึงอะไร
    ก. การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
    ข. โปรแกรมที่ทำให้เราเข้าไปชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้
    ค. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    ง. โปรแกรมที่ใช้ในการ Download ข้อมูลต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ต

  11.URL (Uniform Resource Locator) หมายถึงอะไร

    ก. ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต
    ข. ที่อยู่ของ File Server ของหน่วยงานต่าง ๆ
    ค. ช่องทางที่จะเข้าไป Download ข้อมูลภาพและเสียงจากอินเทอร์เน็ต
    ง. ช่องทางที่จะนำไฟล์ข้อมูลที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเท่านั้นขึ้นไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต

   12. โดเมนเนม ของสถาบันการศึกษาใดที่เป็นโดเมน 2 ระดับ

    ก. มหาวิทยาลัยเดลลี www.du.ac.in
    ข. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด www.harvard.edu
    ค. มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด www.ox.ac.uk
    ง.
มหาวิทยาลัยลาโทรป www.latrobe.edu.au
   13.โดเมนเนม ที่เป็นของหน่วยงานของรัฐบาลของประเทศไทย คือข้อใด

    ก. www.redcross.or.th/
    ข. www.virginia.edu
    ค. www.google.co.th
    ง.
www.moph.go.th

   14. โดเมนเนม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คือ www.mcu.ac.th จัดว่าเป็นโดเมนเนมในข้อใด

    ก. โดเมน 1 ระดับ
    ข. โดเมน 2 ระดับ
    ค. โดเมน 3 ระดับ
    ง.
โดเมน 4 ระดับ

   15. . โดเมนเนม ที่ถือว่าเป็นของสถาบันการศึกษาคือข้อใด

    ก. www.ku.ac.th
    ข. www.jhu.edu
    ค. www.unimelb.edu.au
    ง. ถูกทุกข้อ


        คุณทำได้      คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน     ทำได้คิดเป็น      %