You are visitor No. www.hitwebcounter.com   Since : 2 July 2019

 

แบบทดสอบ เรื่องสื่อการสอนและหลักการถ่ายภาพที่ดี จำนวน 15 ข้อ

(ออกแบบโดย โสภณ จาเลิศ)

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบนั้น
               แล้วดูคะแนนที่ได้ ด้านล่างครับ

  1. ความหมายของคำว่า "สื่อการสอน" ข้อใดถูกต้องที่สุด

    ก. สื่อทุกอย่าง รวมทั้งอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้กลไกไฟฟ้า และไม่ใช้กลไกไฟฟ้า
    ข. การนำเครื่องมือที่ทันสมัย มาประกอบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่าปกติ
    ค.สิ่งที่ผู้สอนนำมาใช้ประกอบการสอน ทั้งการใช้ในชั้นเรียนและให้ผู้เรียนใช้ศึกษาด้วยตนเองได้ทุกเวลาและสถานที่ ที่มีกระแสไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
    ง.
ทุกอย่างที่ผู้สอนนำมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ รวมทั้งตัวบุคคล สถานการณ์
                สิ่งแวดล้อม วัสดุและอุปกรณ์ทางโสตทัศนะ


  2.การจัดที่นั่งแก่ผู้เรียนให้คำนึงถึง 8H หมายความว่าอย่างไร

    ก. ผู้เรียนที่นั่งไกลสุดไม่น้อยกว่า 8 เท่าของความสูงของภาพ
    ข. ผู้เรียนที่นั่งไกลสุดไม่เกิน 8 เท่าของความสูงของภาพที่ปรากฏบนจอ
    ค. ผู้เรียนที่นั่งไกลสุดไม่เกิน 8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของจอภาพ
    ง. ผู้เรียนที่นั่งไกลสุดไม่น้อยกว่า 8 เท่าของความสูงของจอภาพ

  3. สื่อการสอน มีคุณสมบัติอย่างไร

    ก. Fixative
    ข. Manipulative
    ค. Distributive
    ง. ถูกทุกข้อ

 4. สื่อการสอนที่จัดว่าเป็นสื่อประเภท Hardware คือข้อใด
    ก. Multimedia Projector
    ข. แผ่นภาพสไลด์, ภาพพลิก

    ค. แผ่นภาพโปร่งใส, ป้ายโปสเตอร์

    ง. ม้วนวิดีโอเทป, แผ่น CD-ROM

 5. สื่อการสอนประเภท Software ได้แก่สื่อในข้อใด
    ก. แผ่นภาพโปร่งใส, แผ่น CD-ROM บทเรียนต่างๆ
    ข. แผ่นภาพโปสเตอร์, เอกสารแผ่นพับ
    ค. ม้วนวิดีโอเทป, ภาพสไลด์
    ง. ถูกทุกข้อ

 6. สื่อประเภท Software ในข้อใด ที่จำเป็นต้องอาศัย Hardware ในการนำเสนอ
    ก. DVD ไฟล์ .MP4
    ข. แผ่นพับ
    ค. หุ่นจำลอง
    ง. โปสเตอร์

 7. การจัดทำสื่อที่มีการจัดลำดับเนื้อเรื่องแบบ Chronological คือข้อใด
    ก. วิดีโอ ถ่ายทอดความรู้วิธีคุมกำเนิด ว่ามีกี่วิธี ได้แก่วิธีใดบ้าง
    ข. วิดีโอ แนะนำการใช้เครื่องซักผ้า ว่า ทำอะไรก่อน - หลัง
    ค. วิดีโอ แนะนำวิธีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย วิธีถือเทียนชนวน และการส่งเทียนชนวนให้แก่ผู้เป็นประธาน
    ง. วิดีโอ แนะนำประวัติของวัดแห่งหนึ่งโดยกล่าวถึงตั้งแต่มีผู้เริ่มบริจาคที่ดิน จนถึงเริ่มก่อสร้าง และพัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

  8. การใช้สื่อการสอนประกอบการสอนในชั้นเรียนนั้น คำกล่าวในข้อใดถูกต้องที่สุด
    ก. เลือกสื่อที่มีราคาสูงเพราะของราคาถูกย่อมไม่ดี
    ข. ครูต้องลองดู ลองฟัง ลองใช้ ก่อนที่จะนำไปใช้จริง
    ค. ครูไม่ควรลงมือใช้สื่อเอง ควรให้ผู้ช่วยครูเป็นผู้ใช้ แต่ครูเป็นผู้สอน
    ง. ให้ผู้ช่วยครูเป็นผู้จัดกิจกรรมหลังจากที่มีการใช้สื่อการสอนแล้ว โดยครูเป็นผู้ควบคุม

  9. การใช้สื่อการสอนนั้น ครูควรมีการเตรียมอย่างไร
    ก.เตรียมตัวครู วางแผนว่าจะใช้สื่อการสอนอะไร ตรงไหน เมื่อใด
    ข. เตรียมสถานที่ หรือห้องเรียน เช่นที่นั่ง ระยะห่าง ตำแหน่งของที่นั่งเป็นต้น
    ค. เตรียมผู้เรียน มีศัพท์ใหม่ ๆ ในสื่อนั้นให้อธิบายล่วงหน้าก่อนให้ดูสื่อและบอกผู้เรียนว่าควรสังเกตตรงจุดใด ตอนใดเป็นพิเศษ
    ง. ถูกทุกข้อ

  10 จากกรวยประสบการณ์ของ ดร.เอ็ดการ์ เดล การเรียนรู้ในข้อใดเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด
    ก. Exhibits
    ข. Verbal Symbols
    ค. Demonstrations
    ง. Direct, Purposeful Experiences

  11. การถ่ายภาพควรคำนึงถึงหลัก Rule of thirds หรือกฎสามส่วน นั้น หมายความว่าอย่างไร


    ก. ควรวางจุดสนใจของภาพไว้ในช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางช่องเดียวเท่านั้น
    ข. ควรวางจุดสนใจของภาพไว้ในช่องสี่เหลี่ยมแถวกลางทั้งสามช่องเท่านั้น
    ค. ควรวางจุดสนใจของภาพไว้ในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายหรือด้านขวา ไม่ให้วางไว้ช่องสี่เหลี่ยมตรงกลาง
    ง. ควรวางจุดสนใจของภาพไว้ตรงจุดที่เส้นดิ่งและเส้นนอนตัดกัน เช่นตรงหมายเลข 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4

   12 . การถ่ายภาพที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าผู้แสดงแบบอยู่ในสภาพต่ำต้อยด้อยค่า ไร้อิสรภาพ การวางกล้องมุมนี้ ไม่ควรถ่ายภาพผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ์ ผู้สูงศักดิ์
          คือการวางมุมกล้องในข้อใด

    ก. Low angle shot
    ข. High angle shot
    ค. Over shoulder shot
    ง. Eye level shot

   13. การวางมุมกล้องที่เรียกว่า Ant's eye view ตามหลักจิตวิทยาการรับรู้ภาพ จะทำให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกอย่างไรกับผู้แสดงแบบ

    ก. น่ารักน่าสงสาร
    ข. ต่ำต้อยด้อยค่า
    ค. ตกอยู่ในอำนาจ ไร้อิสรภาพ
    ง.
สง่า สูงศักดิ์ มีเกียรติ มีอำนาจ

   14.ดูภาพต่อไปนี้แล้วพิจารณาดูว่า ผู้ถ่ายภาพนี้ใช้หลักการจัดองค์ประกอบของภาพ (Photo Composition) และเทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพในข้อใด    ก. การถ่ายภาพให้มีฉากหน้า(Foreground)
    ข. การถ่ายภาพแบบมีกรอบ(Framing the subject)
    ค. การถ่ายภาพแบบมีเส้นนำสายตา(Using lines for Interest and unity)
    ง.
การถ่ายภาพโดยประกอบภาพแบบสามเหลี่ยม (Arrange the subjects in triangular groupings)

   15 ดูภาพต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุด


    ก. ภาพที่ 1 จัดองค์ประกอบภาพได้ดี เพราะมี Background
    ข. ภาพที่ 1 จัดองค์ประกอบภาพไม่ดี เพราะ Background อยู่ไกลเกินไป
    ค. ภาพที่ 2 จัดองค์ประกอบภาพไม่ดี เพราะมี ท้องฟ้ามากเกินไป
    ง. ภาพที่ 2 จัดองค์ประกอบภาพได้ดี เพราะเส้นขอบฟ้าต้องแบ่งภาพในแนวนอนให้อยู่ 1 ใน 3 ไม่ให้เส้นขอบฟ้าอยู่ตรงกลางตัดภาพเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน


        คุณทำได้      คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน     ทำได้คิดเป็น      %

 

 

 

Comments to : sophonja@yahoo.com