You are visitor No. install tracking codes   Since : 8 July 2019

 

แบบฝึกหัด วิชา พระพุทธศาสนากับสันติภาพ จำนวน 15 ข้อ

โปรดอ่านเอกสารหมายเลข 4, 6, 7, 8 แล้วทำแบบฝึกหัดนี้ นำเอกสารหมายเลข 4, 6, 7, 8 มาเปิดดูแล้วทำไปด้วยก็ได้

ขอให้สนุกสนานกับการทำแบบฝึกหัดนะครับ อย่าคิดว่าเป็นแบบฝึกหัด คิดว่าเล่นเกมส์ก็แล้วกันนะครับ

(ออกแบบโดย โสภณ จาเลิศ)

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำตอบนั้น
               แล้วดูคะแนนที่ได้ ด้านล่างครับ

  1.นายแดง นำช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ราคาหลายร้อยบาทไปมอบแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งหนึ่งเนื่อง
    ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น หวังเพื่อตนจะได้รับเหมาก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ต้องเปิดซอง
    ประกวดราคา พฤติกรรมลักษณะนี้ ตรงกับข้อใด

    ก. เมตตา
    ข. มุทิตาแท้
    ค.มุทีตาเทียม
    ง.
อุเบกขา

  2. สันติภาพภายใน หมายถึงข้อใด

    ก. สันติภาพที่เกิดขึ้นเพราะมีกล้องวงจรปิดทั่วทุกมุมของบ้านเมือง
    ข. สันติภาพที่เกิดขึ้นเพราะปราศจากโจรผู้ร้าย ไม่มีการฉกชิงวิ่งราว ปล้น ฆ่า
    ค. สันติภาพที่เกิดขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตรา เข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง
    ง. สิ่งที่เกิดจากจิตใจของคนที่ไม่ทำบาปไม่เบียดเบียน มีเตตาซึ่งเกิดจากการได้รับการอบรม

  3.ภวตัณหา หมายถึงอะไร

    ก. คนสันโดษ มักน้อย
    ข. ความไม่อยากได้วัตถุสิ่งของ แต่อยากมีชื่อเสียง
    ค. ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ต้องการทั้งเงินทองและชื่อเสียง
    ง. ความไม่อยากมี ไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น ในสิ่งที่คนเองไม่ชอบ ไม่ต้องการ

 4. สาราณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน 6 ประการ เป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเราไม่เห็น
      แก่ตัว แต่จะคิดถึงคนอื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ได้แก่อะไรบ้าง

    ก. เมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, ฉันทะ, วิริยะ
    ข. ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา, ปิยะวาจา, อัตถจริยา

    ค. ธัมมัญญุตา, อัตถัญญุตา, อัตตัญญุตา, มัตตัญญุตา, กาลัญญุตา, ปริสัญญุตา
    ง. เมตตากายกรรม, เมตตาวจีกรรม, เมตตามโนกรรม, สาธารณโภคี, สีลสามัญญตา, ทิฏฐิสามัญญตา

 5. ผู้ที่แก้กฎหมายเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวในแอฟริกา คือบุคคลในข้อใด
    ก. อองซานซูจี
    ข. กอร์บอชอฟ
    ค. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง
    ง. เนลสัน แมนเดลา

 6. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง ได้รับรางวัลโนเบล ทางด้านสันติภาพ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เขามีชื่อเสียงในเรื่องใด
    ก. ต่อต้านสงครามและการสู้รบ
    ข. ไม่เกลียดคนเลว แต่เกลียดความเลว
    ค. หลีกเลี่ยงความรุนแรง และไม่เบียดเบียน เคารพในชีวิตผู้อื่น
    ง. ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมในหลักของสิทธิมนุษยชน การเหยียดสีผิวที่รุนแรงในอเมริกา

 7. "ความมืดไม่อาจขับไล่ความมืด มีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่อาจขจัดความเกลียดชัง
      มีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำได้" เป็นคำกล่าวของใคร

    ก. อองซาน ซูจี
    ข. กอร์บอชอฟ
    ค. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง
    ง. เนลสัน แมนเดลา

  8. นักสันติภาพ ที่ใช้ธีวิธีการต่อสู้แบบสงบ โดยใช้หลักอหิงสา บ่มลึกไปที่จิตใจคน ไม่ให้เกลียดชัง จนประเทศต่าง ๆ
      นำไปเป็นแบบอย่างในการการชุมนุมประท้วงโดยปราศจากการใช้กำลัง คือบุคคลในข้อใด

    ก. มหาตมะ คานธี
    ข. กอร์บอชอฟ
    ค. เนลสัน แมนเดลา
    ง. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง

  9. มิคาอิล กอร์บาชอฟ ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๓
       ในอดีต เขาเคยดำรงตำแหน่งในข้อใด

    ก. อดีตประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต
    ข. อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต
    ค. อดีตประธานมูลนิธินานาชาติเพื่อการศึกษาด้านเศรษฐกิจ-สังคมและการเมือง
    ง. ถูกทุกข้อ

  10 หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม ซึ่งรัฐคู่อริ ยอมรับว่า
        เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ คือหลักธรรมในข้อใด

    ก. สังคหวัตถุ ๔
    ข. อปริหานิยธรรม ๗
    ค. สารณียธรรม ๖
    ง. อิทธิบาท ๔

  11. อธิกรณ์ หมายถึงอะไร

    ก. การดำเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหมู่สงฆ์และต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน๓๐วัน
    ข. สิ่งที่เจ้าอาวาสพึงกระทำเมื่อมีการทะเลาะวิวาทขึ้นในหมู่พระสงฆ์ภายในวัดด้วยการลงโทษ
    ค.คดีหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงฆ์จะต้องดำเนินการให้สำเร็จลงด้วยดีหรือกิจที่สงฆ์จะพึงดำเนินการ
    ง. มติที่ประชุมของคณะกรรมการวัดในการพิจารณาความผิดของพระสงฆ์ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม


   12 . สังฆสัมมุขตา คืออะไร

    ก. คือการระงับเรื่องที่เกิดขึ้นต่อหน้าคณะกรรมการวัด
    ข. คือการระงับคดีสงฆ์ต่อหน้าเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล
    ค. คือการระงับเรื่องที่เกิดขึ้นภายในวัดต่อหน้าพระสงฆ์และสามเณรทั้งวัดไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓
    ง. คือระงับอธิกรณ์(คดีสงฆ์)ในที่พร้อมหน้าสงฆ์ คือมีสงฆ์เข้าร่วมประชุมครบองค์สงฆ์ตามกิจนั้น ๆ เรียกว่าวิธีระงับต่อหน้าสงฆ์

   13. อนุวาทธิกรณ์ หมายถึงข้อใด

    ก. การโจทหรือกล่าวหากันด้วยอาบัติต่าง ๆ
    ข. การกล่าวหากันด้วยการประพฤติตนของสงฆ์
    ค. การกล่าวหากันด้วยการทะเลาะวิวาทกันของสงฆ์
    ง.
การกล่าวหากันด้วยการหวงเสนาสนะ ไม่ยอมให้ผู้อื่นพักอาศัย

   14. เมื่อสง์มีความขัดแย้ง ร้าวฉาน ไม่ลงรอยกัน แบ่งเป็นก๊ก เป็นเหล่าฝ่ายละตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไปแยกกันทำปวารณากรรม
          แยกกันทำอุโบสถกรรม แยกกันทำสังฆกรรม ภายในสีมาเดียวกันการกระทำดังกล่าวจัดว่าเป็นข้อใด

    ก. อาบัติ
    ข. สังฆราชี
    ค. สังฆเภท
    ง.
สังฆสามัคคี

   15. แนวคิดทางสันติภาพในโลกตะวันตกที่เป็นไปในลักษณะเดียวกับจริยศาสตร์ของพุทธศาสนาดังคำกล่าวที่ว่า
      "ตนนั่นแหละเป็นพยานแห่งตนว่าตนได้ทำดีหรือชั่ว" "แม้ในป่าอันว่างจากคนอื่น   ก็ไม่ว่างจากตน  ตนเป็นผู้เห็นความบริสุทธิ์
     หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน" เป็นแนวคิดของใคร

    ก. William James
    ข. Immanuel Kant
    ค. John Dewey
    ง. Edward Thorndike


        คุณทำได้      คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน     ทำได้คิดเป็น      %