[เฉพาะกลุ่มที่เรียนกับ ดร.โสภณ]

 1. ภาพที่ใช้ฝึกทำเว็บ
 2. Code Date-time-year
 3. Format การพิมพ์ข้อสอบ Multiple Choice แบบ Gift
 4. Format การพิมพ์ข้อสอบแบบเติมคำในช่องว่าง
 5. Code สี
 6. คำสั่ง Lock Background คือ <body bgproperties="fixed">
 7. คำสั่งให้ข้อความวิ่ง <marquee><font size="4" color="red"><b>ยินดีต้อนรับ </b></font></marquee>
 8. ข้อมูลใช้ทำแบบฝึกหัดการสร้างแบบทดสอบ ( วิจารณญาณของคุณเป็นอย่างไร)
 9. Screen Record การปฏิบัติในการใช้ Software บางอย่าง อย่างง่าย ๆ
 10. แบบประเมินงานบน Gotoknow
 11. การสร้างแบบสอบถามใน Google Classroom

สำหรับทำแบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดการนำเสนอด้วย PowerPoint & iSpring

1. สำหรับนิสิตทุกคณะที่เรียน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     เมื่อแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์ชื่อ "Using-ispring_ทุกคณะ18"

2. สำหรับนิสิตที่เรียน วิชา พระพุทธศาสนากับสันติภาพ (บรรพชิต)
     เมื่อแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์ชื่อ "Using-ispring_peace-บรรพชิต"

3. สำหรับนิสิตที่เรียน วิชา พระพุทธศาสนากับสันติภาพ (คฤหัสถ์)
     เมื่อแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์ชื่อ "Using-ispring_Peace_คฤหัสถ์8"

4. สำหรับนิสิตที่เรียน วิชา การพัฒนาสื่อการสอนพระพุทธศาสนา (คณะครุฯ)
     เมื่อแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์ชื่อ "Using-ispring_ครุ9"

5. สำหรับนิสิตที่เรียน วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (คณะครุฯ)
     เมื่อแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์ชื่อ "SMP262_อนันตริยกรรม5_Power_Director"

      เมื่อแตกไฟล์แล้ว ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปยังโฟลเดอร์ของท่าน

*********************

ทั่วไป

       โหลดภาพ

       ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสุขภาพ (Word)