เรื่องของศิษย์เก่า
อดีตเพื่อนร่วมงานเก่า ๆ
 

เพื่อน ม. 6 ร.ร.พิริยาลัย จ. แพร่

  ศิษย์เก่า ร.ร.ซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ ท่าหลวง
         อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ที่ข้าพเจ้าเคยสอน
         (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์)

 ศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

 อดีตเพื่อนร่วมงาน จากกันตั้งแต่ พ.ศ. 2526 มาพักค้างคืนที่บ้าน