เรื่อง แบบทดสอบ "กำเมือง" (ภาษาภาคเหนือของไทย) ของนายโสภณ จาเลิศ

          เมื่อต้นเดือน มีนาคม 2562 ผมได้สร้างแบบทดสอบเกี่ยวกับภาษากำเมือง (ภาษาภาคเหนือ) 15 ข้อ
มีหลายท่านได้ทดลองทำ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ทดลองทำแบบทดสอบ และได้เมตตาประเมินความพึงพอใจ
กลับมาให้ทราบ จึงขอแจ้งผลการประเมินดังนี้ (Monitor เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 10:30 น.)
มีผู้ทำแบบทดสอบ จำนวน 25 ท่าน ผลการประเมิน พบว่า


ข้อ 1. ท่านชอบแบบสดสอบนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ชอบแบบทดสอบนี้

          ในระดับ มากที่สุด = 56 % , ระดับ มาก = 36 % ระดับ ปานกลาง = 8 %

ข้อ 2. ทำแบบทดสอบนี้แล้วทำให้ได้รับความรู้ไปด้วย

         ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ทำแบบทดสอบนี้แล้วทำให้ได้รับความรู้ไปด้วย

         ในระดับ มากที่สุด = 40 % , ระดับ มาก = 44 % ระดับ ปานกลาง = 16 %

 

ข้อ 3. เรื่องความพึงพอใจต่อข้อความที่ Feedback

         ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ

         ในระดับ มากที่สุด = 20 % , ระดับ มาก = 44 %, ระดับ ปานกลาง = 32 %, และระดับ น้อย = 4 %


ความคิดเห็นอื่น ๆ และข้อเสนอแนะ มีผู้แสดงความคิดเห็น 11 คน จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 25 คน

ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า

ให้เพิ่มจำนวนข้อให้มากขึ้น, ควรเฉลยให้ทราบคำตอบหลังจากที่ตอบแต่ละข้อแล้ว ดังนี้

จากผลการประเมินดังกล่าว ผมได้ทำแบบทดสอบขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่ง โดยปรับปรุง แก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของท่านคือ เพิ่มจำนวนข้อมากขึ้น (เป็น 20 ข้อ)

ปรับปรุงข้อความที่ Feedback หลังจากการตอบแต่ละข้อ

โดย เมื่อตอบผิดหรือถูกก็ตาม ได้เฉลยข้อที่ถูกให้ด้วย

หากท่านพอจะมีเวลา ลองไปทำเล่น ๆ ดูก็ได้นะครับ

ทำแล้ว ขอเมตตาท่านได้โปรดประเมินผลให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

ถ้าพร้อมแล้ว คลิกที่นี่เลยครับ