ท่านสามารถจ่ายค่าเช่าห้องพัก "บ้านต้นเงินต้นทอง"

ทาง QR-Code ของ อ.มณเฑียร จาเลิศข้างล่างนี้ ได้ครับ

------------------------------------------------

 

หรือจะใช้ QR Code ของ น.ส.มัลลิกา จาเลิศ ข้างล่างนี้ก็ได้

 

---------------------------------------------------------------

หรือจะใช้ QR Code ของ ดร.โสภณ จาเลิศ ข้างล่างนี้ก็ได้