You are visitor No. http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php Since : October4, 2018

แบบทดสอบที่ 1

ขอให้สนุกสนานกับการทำแบบฝึกหัดนะครับ
ดร.โสภณ จาเลิศ

คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามแต่ละข้อ แล้วคูผลรวมของคะแนนที่ได้ ในตอนล่างสุด

 

1. สันติภาพ หมายถึงข้อใด
ก. ภาวะที่สงบสุข ไม่มีความขัดแย้ง ไม่มีสงคราม
ข. บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ด้วยความรัก ปรองดอง สามัคคี ไม่มีการทะเลาะวิวาท
ค. ภาวะแห่งความสงบสุข ร่มเย็น ไม่มีความหวาดระแวง เป็นมิตรไมตรีต่อกันด้วยความจริงใจของผู้คนในสังคม
ง. ถูกทุกข้อ


2. สันติภาพภายนอก หมายถึงอะไร

ก. ความสงบที่เกิดจากการได้รับการฝึกอบรมให้มีความรัก ความสามัคคี
ข. ความสงบสุข ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ปราศจากสงคราม ไม่มีโจรผู้ร้าย
ค. ความสงบที่เกิดจากการที่มนุษย์ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม จนสำนึกในบาปบุญคุณโทษ ไม่ทำบาป ไม่ทำชั่ว
ง. ความสงบที่เกิดจากการมีมโนสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของมนุษย์ ที่จะไม่ละเมิดศีลธรรมอันดี

 


3. ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ คือใคร
ก. เอดิสัน
ข. คาล มาร์ค
ค. อับราฮัม ลินคอล์น
ง. แฟรงคลิน ดี รูสเวลต์

 

4. หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ ที่มีหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ คือหน่วยงานใด
ก. สมัชชา (Gernal Assembly) เอดิสัน
ข. สำนักเลขาธิการ (Secretariat)
ค. คณะมนตรีภาวะทรัสตี (Trusteeship Council)
ง. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice)


5. คำว่าสันติภาพ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Pax
ข. Paz
ค. Paix
ง. Peace


6. นัตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ หมายถึงข้อใด
ก. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
ข. ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก
ค. ความสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี
ง. บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

 

7. พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
ข. นัตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ
ค. ปรมา สนฺติ นิพฺพานํ
ง. ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา

 

8. ความตระหนี่ ความหวง ความคิดกีดกัน ไม่ให้ผู้อื่นได้ดี คือข้อใด
ก. อาวาสมัจฉริยะ
ข. ลาภมัจฉริยะ
ค. กุลมัจฉริยะ
ง. มัจฉริยะ

 

9. ความหมายของ อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก คือข้อใด
ก. สุขแท้มีในพระนิพพานเท่านั้น
ข. ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก
ค. นิพพานคือภาวะสงบเยือกเย็น
ง. การแบกภาระไว้เป็นทุกข์ในโลก

ท่านทำแบบทดสอบที่ 1ได้ คะแนน จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.