เนื้อเพลง "ความรัก" (Browser ควรใช้ Internet Explorer)ภาพและข้อมูลจาก https://www.youtube.com/watch?v=pGAgI-JHcAI<br>
คลิกขวาที่บริเวณภาพ เลื่อนมาคลิกที่ Zoom และ Full Screen ตามลำดับ<br>
เพื่อดูภาพเต็มจอ กดปุ่ม Esc เพื่อออกจาก Full Screen ครับ

ประพันธ์คำร้อง     พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประพันธ์ทำนอง
   สง่า    อารัมภีร์
                          ( ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
                         ประเภทเพลงไทยสากล ปี ๒๕๓๑)

เรียบเรียงดนตรี
   พงศ์พูน    พิบูลย์เกษตรกิจ
ขับร้อง                ปานวาด    ทวีเศรษฐ์
                         ดลชัย บุณยะรัตเวช
ความเอ๋ยความรัก
เริ่มสมัครชั้นต้น ณ หนไหน
เริ่มเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจ
หรือเริ่มในสมองตรองจงดี
แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง
อย่าอำพรางตอบสำนวนให้ควรที่
ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตี (1)
ผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอย
   
(1) รตี หมายถึง ความสุข, ความยินดี, ความรัก,ยินดี, ชอบใจ, สนุก, ความกำหนัด
     (รดี, รตะ, รติ, แผลงใช้คำว่า ฤดี หรือ รดี ก็ได้ อ้างอิงจาก พรนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
     พ.ศ. ๒๕๕๔พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด, ๒๕๕๖). หน้า 968.

เอกสารอ้างอิง

https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/7579/011919 [14 ก.ย. 2562].