You are visitor No. www.hitwebcounter.com   Since : 2 July 2019

 

แบบทดสอบเรื่องการถ่ายภาพและการผลิตรายการวิดีโอเพื่อการศึกษา

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


 

1. ดูภาพต่อไปนี้ แล้วเลือกคำตอบที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องที่สุด


ก. ภาพที่ 1 ดูสวยงาม เห็นท้องฟ้าแจ่มใส
ข. ภาพที่ 1 จัดองค์ประกอบดี ดูสบายตา ไม่รกรุงรัง
ค.  ภาพที่ 2 จัดองค์ประกอบภาพได้ดี รู้จักหาต้นไม ้ใบไม ้มาเป็นฉากหน้า   
ง. ภาพที่ 2 ไม่สวย ไม่น่าจะมีพระภิกษุ เดินอยู่ในภาพ ควรเป็นภาพอาคารเท่านั้น

 2. ภาพต่อไปนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการจัดองค์ประกอบภาพในข้อใด


ก. แบบสามเหลี่ยม
ข. แบบมี Foreground
ค. แบบ Perspective
ง. แบบ Framing the subject
 3. บทโทรทัศน์ ที่เขียนเพื่อการถ่ายทำ มีการบอกขนาดของภาพ มุมกล้อง การเคลื่อนไหวกล้อง ในแต่ละช้อท เป็นแนวทางให้ผู้ถ่ายภาพ นำไปถ่ายภาพได้ตามวัตถุประสงค์ คือข้อใด

ก. Outline Script
ข. Semi Script
ค. Fully Script
ง. Shooting Script
 4. การนำภาพวิดีโอ จากการถ่ายภาพหลาย ๆ ช้อท มาต่อกัน เรียกว่าอะไร
ก. Shot
ข. Scene
ค. Take
ง. Sequence
 5. การเคลื่อนไหวกล้องถ่ายวิดีโอเข้าใกล้วัตถุ (ไม่ใช่การ Zoom) มีศัพท์เรียกว่าอย่างไร
ก. Ped - up
ข. Ped - down
ค. Dolly - in
ง. Dolly - out
 6. การสื่อความหมายด้วยภาพ เพื่อนำเสนอในรูปแบบการรับรู้อย่างใกล้ชิด เมื่อคนสองคนสนทนากัน ควรถ่ายภาพในลักษณะใด

ก. Over Shoulder Shot
ข. Medium Close - up
ค. Extreme Long Shot
ง. Medium Long Shot
 7. การถ่ายภาพวิดีโอ พิธีกรกล่าวนำ เพื่อเป็นบทนำที่จะเข้าสู่เรื่องราวที่จะนำเสนอ โดยถ่ายภาพแค่ระดับสะเอว ใน Script จะเขียนอย่างไร

ก. CU พิธีกร
ข. LS พิธีกร
ค. MS พิธีกร
ง. MLS พิธีกร
 8. การถ่ายภาพวิดีโอ โดยตั้งกล้องอยู่กับที่ ถ่ายภาพผู้เป็นประธานในพิธีตั้งแต่ลุกจากเก้าอี้ Pan กล้องตามไปเรื่อย ๆ จนถึงโต๊ะหมู่บูชา
      แล้วจุดธูปเทียน การเคลื่อนไหวกล้อง (Camera Movement) ลักษณะนี้เรียกว่าอย่างไร

ก. Whip Pan
ข. Interrupted Pan
ค. Surveying Pan
ง. Following Pan
 9. ถ้าต้องการถ่ายภาพวิดีโอ โดยเริ่มถ่ายป้ายชื่อหน่วยงานซึ่งอยู่บนยอดตึก 8 ชั้น กล้องตั้งอยู่กับที่ กดมุมกล้องให้ต่ำลงเรื่อย ๆ ให้เส้นแกนมุขสำคัญของเลนซ์
      เปลี่ยนจากมุมเงยให้มีค่าต่ำลง ๆ จนถึงระดับสายตา จะเขียนคำสั่งใน Script ว่าอย่างไร

ก. Tilt - up
ข. Tilt - down
ค. Pan - left
ง. Pan - right
 10. การเขียน Script เพื่ออ่านคำบรรยายประกอบรายการวิดีโอ คำกล่าวในข้อใดถูกต้อง
ก. นึกถึงหลักไวยากรณ์ให้มาก อย่าเขียนผิดเด็ดขาด
ข. ต้องใช้ศัพท์เทคนิค หรือศัพท์เฉพาะวิชาชีพ ตามเรื่องราวของวิชาชีพนั้น ๆ
ค. พิมพ์ให้ชัดเจน คำไหนอ่านยากจะต้องเขียนคำอ่านไว้ในวงเล็บด้วย จะได้ไม่อ่านผิด เช่น ซีกวงเดือน (ซีก - วง - เดือน ไม่ใช่ ซี - กวง - เดือน)
ง. คำที่อ่านยากไม่ต้องนึกถึงหลักไวยากรณ์ เขียนให้ผู้อ่าน อ่านได้ชัดไม่ผิดพลาด เช่น พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ก็เขียนว่า
                พระ - พุด - ทะ - นิ -ระ - โร - คัน - ตะ - ราย - ชัย - ยะ - วัด - จะ - ตุ - ระ - ทิด

คุณทำถูก ข้อ คิดเป็น %

กลับเมนู

Comments to sophonja@yahoo.com

 

 

 

 

.