ประวัติการทำงาน ของ นายโสภณ จาเลิศ พ.ม., กศ.บ., กศ.ม., พธ.ด.

 

อาจารย์ประจำ

 

  1 พ.ค.2508 (1965) - 31 พ.ค. 2526(1983)
   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โรงงานท่าหลวง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์ ท่าหลวง
  (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์)
  1 มิ.ย. 2526 (1983) - 31 พ.ค. 2528 (1985)
   อาจารย์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปาง (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
   วิทยาเขตลำปาง)
  1 มิ.ย. 2528 (1985) - 30 ก.ย. 2551 (2008)
   อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  1 มิ.ย. 2560 (2017) - 31 พ.ค. 2561 (2018)
   อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

อาจารย์พิเศษ

 

  1 มิ.ย. 2546 (2003) - 31 พ.ค. 2560 (2017)
   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  1 ต.ค. 2551 (2008) - 23 ม.ค. 2562 (2018)
   อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
  1 มิ.ย. 2561 (2018) - 27 ต.ค. 2563 (2020)
   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  31 ต.ค. 2565 (2022) - ปัจจุบัน
   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง