You are visitor No.   Since : 9 July 2019

 

แบบฝึกหัด วิชา พระพุทธศาสนากับสันติภาพ หลังจากศึกษาเอกสารหมายเลข 3, 7,
นำเอกสารมาเปิดดูไป ทำไป ก็ได้ครับ

ขอให้สนุกสนานกับการทำแบบฝึกหัดนะครับ อย่าคิดว่าเป็นแบบฝึกหัด คิดว่าเล่นเกมส์ก็แล้วกันนะครับ
ประวัติอ.โสภณ คลิกเลยครับ

โสภณ จาเลิศ

คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


 

1.นักทฤษฎีความขัดแย้ง ที่มีความเห็นว่า ความขัดแย้งเกิดจากความไม่สมดุลของการแบ่งสันปันส่วน เริ่มจากความไม่สมดุล
    ของการแจกจ่ายด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดชนชั้นขึ้น ๒ ชนชั้นคือ ชั้นนายทุน กับชั้นผู้ใช้แรงงาน คือใคร

ก. Karl Marx
ข. Durkheim
ค.  Robert Merton
ง. George Simmel

 2. นักทฤษฎีความขัดแย้ง ที่มีความเห็นว่า ความขัดแย้งที่เกิดจากการกระทบกระทั่งกันของคนในสังคม ไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ความรุนแรง
      ความขัดแย้งหากเกิดในระดับต่ำจะช่วยให้ระบบสังคมมีความมั่นคงยิ่งขึ้น คือใคร

ก. Lewis Coser
ข. George Simmel
ค. William James
ง. George Herbert Mead
 3. ๓. ผู้ที่มีแนวความคิดซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อว่า "แนวความคิดแบบการทำงานร่วมกันของสังคมที่มี
          ความขัดแย้งกัน (Conflict Functionalism)" คือใคร


ก. George Herbert Mead
ข. George Simmel
ค. Lewis Coser
ง. William James
 4. ความขัดแย้งในตนเอง ที่คนไทยเรียกว่า "รักพี่เสียดายน้อง" จัดว่าเป็นความขัดแย้งประเภทใด
ก. Individual Conflict
ข. Approach-Avoidance Conflict
ค. Approach-Approach Conflict
ง. Avoidance-Avoidance Conflict
 5. ความขัดแย้งในตนเอง ที่คนไทยเรียกว่า "หนีเสือปะจระเข้" จัดว่าเป็นความขัดแย้งประเภทใด
ก. Avoidance-Avoidance Conflict
ข. Approach-Avoidance Conflict
ค. Approach-Approach Conflict
ง. Individual Conflict
 6. ความขัดแย้งในตนเอง ที่คนไทยเรียกว่า "เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง" จัดว่าเป็นความขัดแย้งประเภทใด


ก. Approach-Avoidance Conflict
ข. Approach-Approach Conflict
ค. Avoidance-Avoidance Conflict
ง. Individual Conflict
 7. ภิกษุผู้รับบิณฑบาตรแล้ว นำอาหารที่อร่อยที่ตนชอบ เก็บไว้ยังเสนาสนะของตน นอกนั้นนำไปรวมไว้
      เป็นกองกลาง เรียกได้ว่าขาดหลักธรรมที่เรียกว่า สาราณียธรรม ๖ ในข้อใด


ก. เมตตามโนกรรม
ข. เมตตากายกรรม
ค. สีลสามัญญตา
ง. สาธารณโภคี
 8. นายแดง นำช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ราคาหลายร้อยบาท ไปมอบแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งหนึ่ง
      เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น หวังเพื่อตนจะได้รับเหมาก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ต้องเปิดซอง
      ประกวดราคา พฤติกรรมลักษณะนี้ ตรงกับข้อใด


ก. มุทิตาแท้
ข. มุทีตาเทียม
ค. อุเบกขา
ง. เมตตา
 9. ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลังช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ ของหมู่คณะ
      ด้วยความเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพต่อกัน เคารพนับถือกัน มีความหมายตรงกับข้อใด


ก. มุทิตาเทียม
ข. เมตตาวจีกรรม
ค. สีลสามัญญตา
ง. เมตตากายกรรม
 10. ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึง, ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน, ธรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี,
        หลักการอยู่ร่วมกัน ตรงกับหลักธรรมในข้อใด

ก. สังคหวัคถุ ๔
ข. อิทธิบาท ๔
ค. สาราณียธรรม ๖
ง. สัปปุริสธรรม ๗

คุณทำถูก ข้อ คิดเป็น %

กลับเมนู

 

 

 

 

.