I. เบ็ดเตล็ด                                                               

 1. ขอบคุณ
 2. แปลไทย-อังกฤษ
 3. Blue-Ray คืออะไร
 4. นาโนเทคโนโลยีคืออะไร
 5. ประเภทของตราสัญลักษณ์
 6. การเขียนบรรณานุกรม
 7. โปรแกรมถอดรูท N
 8. สั่งซื้อหนังสือธรรมสภา
 9. เวลามาตรฐานโลกและท้องถิ่น
 10. UTC
 11. เรื่องของภาษา (ยาวี,อังกฤษ, เกาหลี เล็ก ๆ น้อย ๆ) ใช้ Internet Explorer
 12. City Code
 13. การเข้าใช้ e-Learning
 14. การเขียนเอกสารอ้างอิงจากเว็บไซต์
 15. การผูกเชือกและเงื่อน
 16. เรื่องของครูไพบูลย์ บุตรขัน
 17. ปฏิทินการจ่ายบำนาญ 2563
 18. เวลาเปิดทำการของไปรษณีย์ (ลำปาง)