You are visitor No.   web counter   Since : 29 September 2021

แบบฝึกหัด 10 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
เศรษฐศาสตร์น่ารู้ จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ข้อใดคือปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

         ก. ผลิตอะไร ผลิตทําไม ผลิตเท่าไร
         ข. ผลิตอะไร ผลิตทําไม ผลิตที่ไหน
         ค. ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพื่อใคร
         ง. ผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตที่ไหน

         2. สิ่งใดเป็นแรงจูงใจของผู้ผลิต

           ก. ความต้องการของผู้บริโภค
          ข. เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและบริการ
           ค. การกระจายสินค้าและการบริการไปยังผู้บริโภค
           ง. ถูกต้องทุกข้อ
        3. ผลตอบแทนจากแรงงาน คือข้อใด

           ก. ค่าเช่า
           ข. ค่าจ้าง
           ค. ปริมาณสินค้า
           ง. ดอกเบี้ย
         4. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการดอกเบี้ย ผลิต
           ก. ทุน
          ข. ที่ดิน
           ค. รัฐบาล ถูก
           ง. แรงงาน
         5. บุคคลในข้อใดที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างคุ้มค่า
           ก. นายสมบูรณ์ประดิษฐ์บ้านจําลองโดยใช้วัสดุเหลือใช้
           ข. นายยุทธ์จับปลาโดยใช้ตาถี่
           ค. นายปานปลูกพืชโดยใช้ยาฆ่าแมลง
           ง. นายศักดาตัดต้นไม้มาทําเป็นไม้จิ้มฟัน
        
แบบฝึกหัด 10 เรื่อง เศรษฐศาสตร์น่ารู้
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

 วิดีโอ สรุปวิชาสังคมฯ ป.5 สาระเศรษฐศาสตร์ EP.2 ปัจจัยการผลิต


กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ] [ ทำแบบฝึกหัดที่  11 ]