You are visitor No.  web counter    Since : 23 September 2021

แบบฝึกหัดชั้น ป. 5 วิชาสังคมศึกษา

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ
(sophonja@gmail.com)
Facebook

Website

www.sophonja.com

และ
มณเฑียร จาเลิศ
(montianja@gmail.com)
Facebook

แบบฝึกหัดนี้
ผมและภรรยา
ตั้งใจทำให้หลานสาวทำ
คิดว่าไหน ๆ สร้างขึ้นมาแล้ว
อยากให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์
จึงขอเรียนเชิญ
ท่านที่มีลูกหลานเรียนชั้น
ป.5 เข้ามาใช้งานได้
ตามสบายครับ
ขอขอบคุณ น้องน้อยหน่า
(เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ)
ที่ช่วยทดสอบระบบ
ทดลองใช้งานบนเว็บ ครับ

           

แบบทดสอบท้ายบทแต่ละบท แต่ละหน่วย

1. แบบฝึกหัดที่ 1สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ จำนวน 10 ข้อ
2.แบบฝึกหัดที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการดำเนินชีวิต จำนวน 5 ข้อ
3. แบบฝึกหัดที่ 3 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการดำเนินชีวิต จำนวน 5 ข้อ
4. แบบฝึกหัดที่ 4 การเป็นพลเมืองด จำนวน 5 ข้อ
5. แบบฝึกหัดที่ 5 การเป็นพลเมืองดี (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
6. แบบฝึกหัดที่ 6 การปกครองท้องถิ่นของไทย จำนวน 5 ข้อ
7. แบบฝึกหัดที่ 7 การปกครองท้องถิ่นของไทย (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
8. แบบฝึกหัดที่ 8
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 ข้อ
9. แบบฝึกหัดที่ 9
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
10. แบบฝึกหัดที่ 10 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ จำนวน 5 ข้อ
11. แบบฝึกหัดที่ 11 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
12. แบบฝึกหัดที่ 12 ชีวิตพอเพียง และสหกรณ์ จำนวน 5 ข้อ
13. แบบฝึกหัดที่ 13 ชีวิตพอเพียง และสหกรณ์ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
14. แบบฝึกหัดที่ 14 ความเป็นมาของท้องถิ่น จำนวน 5 ข้อ
15. แบบฝึกหัดที่ 15 ความเป็นมาของท้องถิ่น (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
16. แบบฝึกหัดที่ 16 อารยธรรมต่างชาติ จำนวน 5 ข้อ
17. แบบฝึกหัดที่ 17 อารยธรรมต่างชาติ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
18. แบบฝึกหัดที่ 18 อาณาจักรอยุธยา จำนวน 5 ข้อ
19. แบบฝึกหัดที่ 19 อาณาจักรอยุธยา (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
20. แบบฝึกหัดที่ 20 อาณาจักรอยุธยา (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
21. แบบฝึกหัดที่ 21 อาณาจักรธนบุรี จำนวน 5 ข้อ
22. แบบฝึกหัดที่ 22 อาณาจักรธนบุรี (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
23. แบบฝึกหัดที่ 23 ศาสนาที่เรานับถือ จำนวน 5 ข้อ
24. แบบฝึกหัดที่ 24 ศาสนาที่เรานับถือ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
25. แบบฝึกหัดที่ 25 หลักธรรมนำจิตใจ จำนวน 5 ข้อ
26. แบบฝึกหัดที่ 26 หลักธรรมนำจิตใจ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
27. แบบฝึกหัดที่ 27 การปฏิบัติแบบชาวพุทธ จำนวน 5 ข้อ
28. แบบฝึกหัดที่ 28 การปฏิบัติแบบชาวพุทธ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ

หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องตรงจุดใด
กรุณาแจ้งsophonja@yahoo.com
จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

.