You are visitor No.  web counter   Since : 25 September 2021

แบบฝึกหัด 8 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ข้อใดคือความสําคัญของวัฒนธรรม

         ก. ทําให้คนมีความซื่อสัตย์
         ข. ทําให้คนมีความสามัคคี
         ค. ทําให้คนมีความอดทน
         ง. ทําให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

         2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของวัฒนธรรม

           ก. เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดโดยการเรียนรู้ของมนุษย์
          ข. เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิต
           ค. เป็นแบบแผนหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
           ง. ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้อีก เพราะกว่าที่จะมาเป็นวัฒนธรรมก็มีการพัฒนามากพอแล้ว
        3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

           ก. ผู้คนในแต่ละท้องถิ่นมีพื้นฐานความคิดที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมจึงแตกต่างกัน
           ข. ความหลากหลายทางเชื่อชาติ เผ่าพันธุ์ และศาสนา ไม่ใช่ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรม
           ค. การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมย่อมทําให้ความเชื่อ ค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
           ง. วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในด้านที่อยู่อาศัย ภาษา การแต่งกาย และอาหาร เกิดจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์

         4. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
           ก. เครื่องคอมพิวเตอร์
          ข. โทรศัพท์มือถือ
           ค. ธรรมเนียม ประเพณี
           ง. แหวนแต่งงาน
         5. ถ้องถิ่นที่มีความแห้งแล้ง ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร
           ก. แข่งเรือ
           ข. แห่นางแมว
           ค. แข่งวิ่งควาย
           ง. เผาเทียนเล่นไฟ
        
แบบฝึกหัด 8 วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    
ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

วิดีโอ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความหมายของภูมิปัญญา ความหมายของวัฒนธรรม
 บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 แห่นางแมว (วิดีโอ)

กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ] [ ทำแบบฝึกหัดที่  9]