You are visitor No.   web counter Since : 7 October 2021

แบบฝึกหัด 24 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
ศาสนาที่เรานับถือ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. วัณณาโรหะชาดก ให้ข้อคิดในเรื่องใด

         ก. ความพากเพียร ความพยายามที่เอาชนะอุปสรรคทั้งหลาย
         ข. ความซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณ ทําให้เกิดความเจริญในชีวิต
         ค. ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่คุยโอ้อวดว่าตนเองเก่งกว่าผู้อื่น
         ง. ความหนักแน่นไม่เชื่อในคําพูดใครที่มาสร้างความแตกสามัคคี

         2. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตามข้อใดที่ทําให้โสณโกฬิวิสะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

           ก. โอวาทปาติโมกข์
          ข. อุนุปุพพิกถา และอริยสัจ 4
           ค. ไตรสิกขา และภาวนา 4
           ง. ไตรสิกขา และอริยสัจ 4
        3. พระโสณโกฬิวิสะ เป็นผู้มีความเป็นเลิศในด้านใด

           ก. ด้านความเพียรพยายาม
           ข. ด้านความรอบรู้ และสติปัญญา
           ค. ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตน
           ง. เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
         
          4. สมเด็จพระสังฆราช (สา) ทรงมีความแตกฉานในด้านใด
           ก. ด้านภาษาบาลี สันสกฤต
          ข. ด้านคาถาอาคม
           ค. พระปริยัติธรรม
           ง. ด้านพุทธพิธีต่าง ๆ
         5. ข้อใดเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณงามความดีของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ
           ก. เป็นผู้ที่มีความจําดีมาก
           ข. อ่านเขียนได้ทั้งภาษาไทย บาลี และจีน
           ค. เป็นกําลังสําคัญในการตั้งยุวพุทธิกสมาคม
           ง.
ถูกต้องทุกข้อ
        
แบบฝึกหัด 24 เรื่อง ศาสนาที่เรานับถือ (ต่อ)
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ]   [ทำแบบฝึกหัดที่ 25]

 

 

 

 

 

 

 

."