You are visitor No.   web counter     Since : 25 September 2021

แบบฝึกหัด 7 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
การปกครองท้องถิ่นของไทย (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งด้วยวิธีใด

         ก. มาจากการแต่งตั้งของปลัดอําเภอ
         ข. มาจากการเลือกตั้งของปลัดอําเภอ
         ค. มาจากการแต่งตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
         ง. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.

         2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดํารงตําแหน่งในวาระคราวละกี่ปี

           ก. 3 ปี
          ข. 4 ปี
           ค. 5 ปี
           ง. 6 ปี
        3. ข้อใดคือบริการสาธารณะประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           ก. ศูนย์ฝึกอาชีพ
           ข. โทรศัพท์สาธารณะ
           ค. สถานีตํารวจ
           ง. วัด
         4. ข้อใดไม่ใช่บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้
           ก. กําจัดขยะมูลฝอย
          ข. สนามกีฬาในชุมชน
           ค. บริการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัด
           ง. บริการห้องสมุดชุมชน
         5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชน
           ก. ทําให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้น
           ข. ทําให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกันมากขึ้น
           ค. ทําให้คนในชุมชนมีสถานที่พักผ่อนกับครอบครัว
           ง. ทําให้เด็กมีควาพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
        
แบบฝึกหัด 7 การปกครองท้องถิ่นของไทย (ต่อ)
หนูทำถูก ข้อจากจำนวน 5 ข้อ  ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

โครงสร้าง อบจ.
วิดีโอ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
รู้จัก อบจ.

กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ] [ ทำแบบฝึกหัดที่   8]