You are visitor No.   web counter    Since : 29 September 2021

แบบฝึกหัด 15 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
ความเป็นมาของท้องถิ่น (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ข้อใดไม่เป็นคําถามทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

         ก. ท้องถิ่นของรามีคนมาอาศัยอยู่เมื่อใด
         ข. ท้องถิ่นของเรามีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใด
         ค. ชื่อของท้องถิ่นเรามีความเป็นมาอย่างไร
         ง. ท้องถิ่นของเรามีความเป็นมาอย่างไร

         2. ข้อใดคือลักษณะของความจริง

           ก. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
          ข. สิ่งที่กําลังตรวจสอบ
           ค. สิ่งที่บอกว่าจริง
           ง. การสันนิษฐาน

        3. "การสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากหลักฐานที่เป็นหนังสือบางเล่มเขียนว่า
                 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงถูกเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงสําเร็จโทษ หรือหลักฐาน
                บางเล่มเขียนว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสละพระราชอํานาจและเสด็จออกผนวช
          
ไปที่เมืองนครศรีธรรมราช" จากข้อความ ข้อใดคือความจริง

           ก. เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงสําเร็จโทษ
           ข. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสละพระราชอํานาจและเสด็จออกผนวช
           ค. พระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต
           ง. พระเจ้าตากสินไม่เคยทําสงครามกับประเทศพม่า
         4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความจริงและข้อเท็จจริง
           ก. ความจริงคือความรู้สึกของผู้เล่า
          ข. ความจริงสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
           ค. ข้อเท็จจริงคือเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องจริง
           ง. ข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
         5. ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง
           ก. จังหวัดภูเก็ตอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย
           ข. วันเด็กจะตรงกับอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
           ค. ต๋อมเป็นโรคตับแข็งโป่งพอง เพราะดื่มสุรามาก
           ง. การรับประทานอาหารวานมาก ๆ จะทําให้เป็นโรคเบาหวาน
        
แบบฝึกหัด 15 เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

การสืบค้นความเป็นมาท้องถิ่นของตน วิดีโอ
การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น

ความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง วิดีโอ
ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ วิดีโอ


กลับเมนู