You are visitor No.     web counter    Since : 25 September 2021

แบบฝึกหัด 6 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
การปกครองท้องถิ่นของไทยจำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่น

         ก. เพื่อสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น
         ข. ประหยัดงบประมาณจากรัฐบาลกลาง
         ค. แบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง
         ง. ถูกต้องทุกข้อ

         2. สิ่งใดที่จะทําให้การปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสําเร็จ

           ก. อํานาจของผู้บริหาร
          ข. งบประมาณของท้องถิ่น
           ค. ความร่วมมือของประชาชน
           ง. ถูกต้องทุกข้อ
        3. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของ "อบจ."

           ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
           ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
           ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
           ง. สภาลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
         4. ข้อใดคือการปกครองรูปแบบพิเศษ
           ก. การปกครองเมืองพัทยา
          ข. การปกครองเมืองนครราชสีมา
           ค. การปกครอง 4 จังหวัดภาคใต้
           ง. การปกครองเมืองเชียงใหม่
         5. ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยยึดถือหักการปกครองข้อใด
           ก. การกระจายอํานาจ
           ข. การรวมกลุ่มอํานาจการบริหาร
           ค. การผสมผสานอํานาจระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น
           ง. การแบ่งอํานาจการบริหารให้กับแต่ละกระทรวง ทบวง กรม
        
แบบฝึกหัด 6 การปกครองท้องถิ่นของไทย
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

โครงสร้าง อบจ.
วิดีโอ เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
รู้จัก อบจ.

กลับเมนู