You are visitor No.   web counter Since : 7 October 2021

แบบฝึกหัด 23 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
ศาสนาที่เรานับถือ จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมได้อย่างไร

         ก. การปฏิบัติตามหลักคําสอน
         ข. ก่อให้เกิดกิจกรรมที่สําคัญ
         ค. เลียนแบบการปฏิบัติของพระสงฆ์
         ง. ถูกต้องทุกข้อ

         2. การพัฒนาชาติไทยได้ดีเพราะคนปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนใช่หรือไม่ เพราะเหตุใด

           ก. ใช่ เพราะคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา
          ข. ใช่ เพราะการปฏิบัติตนตามหลักธรรม ทําให้เป็นคนดี พัฒนาได้
           ค. ไม่ใช่ เพราะการพัฒนาต้องมาจากการศึกษา
           ง. ไม่ใช่ เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรม ทําให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างเดียว
        3. เหตุการณ์ตามข้อใดที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงออกผนวช

           ก. การเสด็จประพาสอุทยานแล้วพบเทวทูต 4
           ข. พระมารดาสิ้นพระชนม์
           ค. ปัญจวัคคีย์ได้ถวายตัวเป็นสาวก
           ง. เมื่อนางพิมพามีพระโอรสราหุล
         
          4. พุทธจริยาตามข้อใดเป็นการที่พระพุทธองค์ทรงบําเพ็ญประโยชน์แก่ประยูรญาติ
           ก. โลกัตถจริยา
          ข. ญาตัตถจริยา
           ค. พุทธัตถจริยา
           ง. ภาวนา 4
         5. จูฬันเตวาสิก เป็นผู้ที่ใช้ปัญญาในการสร้างฐานะด้วยทุนทรัพย์อันน้อยนิดโดยเริ่มต้นจากสิ่งใด
           ก. การตัดต้นไม้ไปขาย
           ข. จากการเป็นพ่อค้าวัว
           ค. จากซากหนูตาย 1 ตัว
           ง.
การเป็นช่างในอู่ต่อเรือสินค้า
        
แบบฝึกหัด 23 เรื่อง ศาสนาที่เรานับถือ
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ]   [ทำแบบฝึกหัดที่ 24]

 

 

 

 

 

 

 

."