You are visitor No.   web counter   Since : 23 September 2021

แบบฝึกหัด วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่องสิ่งแวดล้อมกับความเป็นอยู่ จำนวน 10 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด


 

     1.    เมื่อเราต้องการรู้ความสูงต่ำของพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เราควรศึกาจากแผนที่ตามข้อใด

         ก. แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
         ข. แผนที่รัฐกิจของประเทศไทย
         ค. กแผนที่แสดงอาณาเขตจังหวัดและภูมิภาคของประเทศไทย
         ง. แผนที่แสดงแหล่งน้ำของประเทศไทย

         2. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดไม่ปรากฏในภาคเหนือ

           ก. ทิวเขา
          ข. ดอย
           ค. แอ่งที่ราบ
           ง. ชายฝั่งทะเล
         3.ดินตะกอนภาคกลางเกิดจากอะไรจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าว

           ก. การย่อยสลายของหินบริเวณนั้น
           ข. เกิดจากน้ำพาตะกอนมาตกทับถม
           ค. โผล่ขึ้นมาจากใต้พิภพในบริเวณนั้น
           ง. ไม่มีข้อใดถูก
         4. ลักษณะภูมิประเทศที่เด่นชัดที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือข้อใด
           ก. ทิวเขาสูงสลับซับซ้อน
          ข. ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่
           ค. แอ่งน้ำขนาดใหญ่ 2 แอ่ง
           ง. ชายหาดที่สวยงามทอดตัวในแนวยาว
         5. คทิวเขาตามข้อใดอยู่ทางตอนเหนือของภาคตะวันออก
           ก. ทิวเขาบรรทัด
           ข. ทิวเขาสอยดาว
           ค. ทิวเขาเขียว - ชมพู่
           ง. ทิวเขาสันกําแพง
         6. ภาคตะวันตกมีพื้นที่ที่ติดกับทะเลในเขตจังหวัดตามข้อใด


           ก. เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
           ข. ราชบุรี - เพชรบุรี
           ค. ราชบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
          ง. กาญจนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
         7. เพราะเหตุใดภาคใต้จึงมีฝนตกชุกตลอดปี


           ก. เนื่องจากมีการทําสวนยางพารากันเป็นจํานวนมาก
           ข. ไม่มีแนวเขากั้นทิศทางลม
           ค. ได้รับแสงน้อยกว่าภาคอื่น ๆ
           ง. ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทั้ง 2 ฝั่งทะเล
         8. ภูมิภาคใดมีประชากรมาตั้งถิ่นฐานใกล้ที่ราบลุ่มแม่น้ำมากที่สุด

          ก. ภาคเหนือ
          ข. ภาคกลาง
           ค. ภาคตะวันออก
           ง. ภาคตะวันตก
         9. ข้อใดเป็นปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลให้ประชากรมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่

           ก. ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
           ข. ถนนที่เชื่อมต่อสะดวกสบาย
           ค. มีสิ่งอํานวยความสะดวก
           ง. ถูกต้องทุกข้อ
         10. ภูมิภาคใดของประเทศไทยที่มีการย้ายถิ่นฐานภายในภูมิภาคมากที่สุด

           ก. ภาคเหนือ
           ข. ภาคกลาง
           ค. ภาคตะวันออก
           ง. ภาคใต้

หนูทำถูก ข้อจ้า     ทำถูกคิดเป็น %

กลับเมนู