You are visitor No.   web counter   Since : 29 September 2021

แบบฝึกหัด 12 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
ชีวิตพอเพียง และสหกรณ์ จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพระราชดํารัสของพระมหากษัตริย์พระองค์ใด

         ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
         ข. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราถบพิตร
         ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           ก. สนับสนุนให้คนไทยขอความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าในภาคอุตสาหกรรม จะได้มีสินค้าอุตสาหกรรมใช้อย่างพอเพียงในทุกครัวเรือน
          ข. สนับสนุนให้คนไทยกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนเพื่อให้เกิดกําไรในอนาคต ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           ค. สนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลุงทุนในประเทศไทย โดยให้สิทธิในการถือครองอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจ
           ง. สนับสนุนให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด
        3. นักเรียนคนใดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมและถูต้องที่สุด

           ก. ตุ๊กนั่งทําการบ้านโดยจุดเทียนไขตั้งไว้ที่หัวเตียงแทนการเปิดไฟนีออน
           ข. ตั้มเก็บมะม่วงจากต้นที่บ้านไปขายที่ตลาด เพราะเห็นว่ามะม่วงออกลูกดกมาก หากเก็บไว้รับประทานในครอบครัวทั้งหมดจะเน่าเสียก่อน
           ค. เอกใช้ไฟฟ้าช็อตปลา เพื่อให้ปลาตายทีละจํานวนมาก ๆ จะได้มีไว้รับประทานได้นาน ๆ
           ง. แดงนําขวดเปล่ามาใส่น้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มของโรงเรียนกลับบ้านทุกวันเพราะเห็นว่าจะช่วยที่บ้านประหยัดค่าน้ำประปาได้
         4. หลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด
           ก. การพึ่งพาตนเอง
          ข. การแข่งขัน
           ค. การชิงดีชิงเด่น
           ง. การแก่งแย่ง
         5. ข้อใดเป็นการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
           ก. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดําเนินชีวิต
           ข. ขวนขวายใฝ่หาความรู้เพื่อจะได้นําไปประกอบอาชีพ
           ค. ดําเนินงานและวางแผนในการเรียน
           ง. ปลูกพืชผักไว้บริโภค
        
แบบฝึกหัด 12 เรื่อง ชีวิตพอเพียง และสหกรณ์
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิชัยพัฒนา
ดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง : ดอกผลของความยั่งยืน
วิดีโอ
สหกรณ์คืออะไร วิดีโอ
หลักการของสหกรณ์ วิดีโอ
ประเภทของสหกรณ์ วิดีโอ
สหกรณ์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจัดตั้งขึ้นได้อย่างไรกลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ] [ ทำแบบฝึกหัดที่  13]