You are visitor No.   web counter     Since : 25 September 2021

แบบฝึกหัด 9 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ทําไมวัฒนธรรมจึงมีการผสมผสานระหว่างกัน

          ก. มีการค้าขาย
         ข. มีการติต่อสื่อสาร
         ค. มีการแต่งงานข้ามชาติ
         ง. ถูกต้องทุกข้อ

         2. วัฒนธรรมในข้อใดที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทย

           ก. การไหว้
          ข. อาหารไทย
           ค. ภาษาไทย
           ง. ถูกต้องทุกข้อ
        3. เราควรปฏิบัติย่างไรจึงเป็นการแสดงว่าเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

           ก. แต่งกายตามยุคสมัย
           ข. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันตก
           ค. สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยไว้ให้คงอยู่
           ง. นําวัฒนธรรมชาติอื่นมาปรับใช้กับวัฒนธรรมไทย
         4. ข้อใดคือความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
           ก. ความรู้ที่ถ่ายทอดและสืบต่อ ๆ กันมาจากบรรพบุรุษ
          ข. เป็นสิ่งที่ผู้มีคิดประดิษฐ์ขึ้นมา
           ค. สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อความสวยงามเท่านั้น
           ง. การลอกเลียนแบบต่างชาติ
         5. เราสามารถมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างไร
           ก. ไม่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับท้องถิ่นอื่น
           ข. ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะญาติ ๆ ตนเอง
           ค. ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
           ง. แนะนําให้คนในท้องถิ่นรู้จักใช้สินค้าต่างประเทศ
        
แบบฝึกหัด 9 วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

วิดีโอ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความหมายของภูมิปัญญา ความหมายของวัฒนธรรม
 บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
 แห่นางแมว (วิดีโอ)


กลับเมนู