แบบฝึกหัด 4 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
หน่วยที่ 3 การเป็นพลเมืองดี จำนวน 5 ข้อ


ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด


 

             1.    สิ่งที่บุคคลพึงกระทําเรียกว่าอะไร

         ก. สิทธิ
         ข. หน้าที่
         ค. บทบาท
         ง. เสรีภาพ

         2. ข้อใดคือความหมายของคําว่าบทบาท

           ก. การปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราต้องการ
          ข. การปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพที่มีอยู่
           ค. การปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของพ่อแม่
           ง. การปฏิบัติหน้าที่ตามคําขอของเพื่อน
              3. การกระทําของบุคคลตามสิทธิที่ตนมีอยู่โดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น หมายถึงสิ่งใด

           ก. สิทธิ
           ข. หน้าที่
           ค. เสรีภาพ
           ง. บทบาท
         4. บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกคือข้อใดมากที่สุด
           ก. ทําอาหารให้ลูกกิน
          ข. อบรมเลี้ยงดูลูก
           ค. ทํางานหาเงินอย่างเดียว
           ง. รับส่งลูกไปโรงเรียน
         5. บุคคลในข้อใดปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี
           ก. ชุมศรีทิ้งขยะลงในถังขยะ
           ข. ชวนชมถ้ามถนนตรงสี่แยกไฟแดง
           ค. ชมใจชวนอ้อยไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะ
           ง. ชมศรีทําความสะอาดห้องนอน
        

แบบฝึกหัด 4 การเป็นพลเมืองดี
หนูทำถูก ข้อจ้า     ทำถูกคิดเป็น %

 

Link เนื้อหา เรื่อง พลเมืองดีของสังคม
ครูสุนทร

วิดีโอ เรื่อง พลเมืองที่ดีของสังคม

กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ] [ ทำแบบฝึกหัดที่ 5]