You are visitor No.  web counter   Since : 23 September 2021

แบบฝึกหัดที่ 2 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการดำเนินชีวิต จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด


 

     1.การประกอบอาชีพประมงน้ำเค็มไม่เกิดขึ้นในภูมิภาคใดของประเทศไทย

         ก. ภาคเหนือ
         ข. ภาคตะวันตก
         ค. ภาคกลาง
         ง. ภาคใต้

         2. เพราะเหตุใดภาคเหนือจึงมีการประกอบอาชีพปลูกพืชเมืองหนาวมากกว่าภูมิภาคอื่น *

           ก. มีลักษณะดินที่เหมาะสม
          ข. ตั้งอยู่ในตําแหน่งละติจูดที่สูง และพื้นที่สูง
           ค. เนื่องจากมีปริมาณฝนตกชุกตลอดปี
           ง. เนื่องจากไม่มีพื้นที่ติดต่อกับทะเล ทําให้ดินไม่เค็ม
              3.    การทําอุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ มีมากในภาคใดของประเทศไทย

           ก. ภาคเหนือ
           ข. ภาคตะวันตก
           ค. ภาคกลาง
           ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         4. เพราะเหตุใดภาคตะวันออกจึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของประเทศไทย
           ก. ความเหมาะสมของสภาพอากาศ
          ข. เนื่องจากมีช่างฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ
           ค. เกิดความสะดวกในการขนส่งไปยังท่าเรือพาณิชย์
           ง. ไม่มีข้อใดถูก
         5. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพตามข้อใดที่ทําให้ทราบว่าภาคกลางเหมาะสมแก่การปลูกข้าว
           ก. เป็นที่ราบสูง ดินระบายน้ำได้ดี
           ข. สภาพอากาศที่ร้อนชื้น
           ค. มีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
           ง. เป็นที่ราบลุ่ม มีตะกอนน้ำพา
        
แบบฝึกหัดที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการดำเนินชีวิต
หนูทำถูก ข้อจ้า     ทำถูกคิดเป็น %

ทำใหม่อีกครั้ง

กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ] [ ทำแบบฝึกหัดที่ 3 ]