You are visitor No. web counter Since : 29 September 2021

แบบฝึกหัด 14 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
ความเป็นมาของท้องถิ่น จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ข้อใดเป็นความหมายของวิธีการทางประวัติศาสตร์

         ก. การค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์
         ข. การวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
         ค. การตรวจสอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
         ง. การนําเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

         2. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

           ก. รวบรวมข้อมูล
          ข. วิเคราะห์ข้อมูล
           ค. ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล
           ง. กําหนดเรื่องที่ต้องการศึกษา
        3. ข้อใดเป็นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร

           ก. ภาพถ่าย
           ข. โบราณวัตถุ
           ค. โบราณสถาน
           ง. ศิลาจารึก
         4. ข้อใดไม่ใช่แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
           ก. วัด
          ข. โบราณสถาน
           ค. นิทานพื้นบ้าน
           ง. พิพิธภัณฑ์
         5. ข้อมูลตามข้อใดน่าเชื่อถือมากที่สุด
           ก. การบอกเล่า
           ข. การจดบันทึกเรื่องราว
           ค. กฐานชั้นรอง
           ง. โบราณสถาน
        
แบบฝึกหัด 14 เรื่อง ความเป็นมาของท้องถิ่น
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

การสืบค้นความเป็นมาท้องถิ่นของตน วิดีโอ
การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น


กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ]   [ทำแบบฝึกหัดที่ 15]