You are visitor No.   web counter    Since : 29 September 2021

แบบฝึกหัด 13 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
ชีวิตพอเพียง และสหกรณ์ (ต่อ) จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. ข้อใดเป็นการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครอบครัว

         ก. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดําเนินชีวิต
         ข. ประกอบอาชีพสุจริต
         ค. มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
         ง. ถูกต้องทุกข้อ

         2. สหกรณ์มีประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด

           ก. ด้านเศรษฐกิจ
          ข. ด้านการศึกษา
           ค. ด้านการปกครอง
           ง. ด้านศาสนา
        3. สหกรณ์ใดที่ทําหน้าที่จัดสรรที่ดินทํากินให้แก่ราษฎร

           ก. สหกรณ์การเกษตร
           ข. สหกรณ์บริการ
           ค. สหกรณ์นิคม
           ง. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
         4. การจัดตั้งสหกรณ์ควรคํานึงถึงเรื่องใดมากที่สุด
           ก. ผลประโยชน์ของสมาชิก
          ข. ความสามัคคีของสมาชิก
           ค. ความซื่อสัตย์ของสมาชิก
           ง. ความประหยัดของสมาชิก
         5. ข้อใดไม่ใช่หลักการของสหกรณ์
           ก. ยึดหลักประชาธิปไตย
           ข. ผลกําไรตกเป็นของชุมชน
           ค. เป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
           ง. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ทั้งปวง
        
แบบฝึกหัด 13 เรื่อง ชีวิตพอเพียง และสหกรณ์ (ต่อ)
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเนื้อหา คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิชัยพัฒนา
ดำเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง : ดอกผลของความยั่งยืน
วิดีโอ
สหกรณ์คืออะไร วิดีโอ
หลักการของสหกรณ์ วิดีโอ
ประเภทของสหกรณ์ วิดีโอ
สหกรณ์คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และจัดตั้งขึ้นได้อย่างไร


กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ] [ ทำแบบฝึกหัดที่  14]