You are visitor No.    web counter   Since : 24 September 2021

แบบฝึกหัด 3 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
หน่วยที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการดำเนินชีวิต(ต่อ) จำนวน 5 ข้อ


ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด


 

            1.    สินค้าทางการเกษตรที่มีแหล่งเพาะปลูกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือสินค้าตามข้อใด

         ก. ทุเรียน
         ข. ข้าวหอมมะลิ
         ค. สตรอว์เบอร์รี่
         ง. เงาะ

         2. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพตามข้อใดมีอิทธิพลต่อการดําเนินวิถีชีวิตของคนในทุกภูมิภาค

           ก. ลักษณะภูมิประเทศ
          ข. ลักษณะภูมิอากาศ
           ค. ทรัพยากรธรรมชาติ
           ง. ถูกต้องทุกข้อ
              3.   บุคคลตามข้อใดมีหน้าที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

           ก. ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน
           ข. ตํารวจ
           ค. นักเรียน
           ง. เป็นหน้าที่ของทุกคน
         4. การกระทําในข้อใดเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมมากที่สุด
           ก. ปลูกป่ามากขึ้น
          ข. กําจัดขยะด้วยตนเอง
           ค. ใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง
           ง. รักษาความสะอาดภายในชุมชน
         5. ในฐานะที่เราเป็นนักเรียน เราสามารถดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนได้อย่างไร
           ก. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
           ข. แจ้งผู้ที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
           ค. ออกกฎหมายห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าในท้องถิ่น
           ง. ห้ามไม่ให้คนนอกท้องถิ่นเข้ามาใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น
        
แบบฝึกหัด 3 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับการดำเนินชีวิต (ต่อ)
หนูทำถูก ข้อจ้า     ทำถูกคิดเป็น %


ทำใหม่อีกครั้ง

กลับเมนู