You are visitor No.   web counter Since : 11 October 2021

แบบฝึกหัด 27 วิชา สังคมศึกษา ชั้น ป. 5
เรื่อง
การปฏิบัติแบบชาวพุทธ จำนวน 5 ข้อ

ออกแบบและพัฒนาโดย

โสภณ จาเลิศ (sophonja@gmail.com) และ มณเฑียร จาเลิศ (montianja@gmail.com)

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : http://exercise-exam.blogspot.com/p/social-p5-test.html

        คำชี้แจงให้นักเรียนดเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกของแต่ละข้อเมื่อทำครบทุกข้อ

                        ดูคะแนนในตอนล่างสุด

 

            1. การอภิวาท หมายถึงการที่ร่างกายของเราต้องอยู่ในลักษณะตามข้อใด

         ก. การทอดมือลงกราบ
         ข. ยกมือขึ้นไหว้โดยให้ปลายนิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว
         ค. ยกมือขึ้นประนมระหว่างอก
         ง. การก้มศีรษะพองาม

         2. หากพระพุทธศาสนาขาดเรื่องนี้จะทําให้ศาสนาสูญหายได้ คือเรื่องใด

           ก. มรรยาทชาวพุทธ
          ข. พิธีกรรม
           ค. การทําบุญ
           ง. การสวดมนต์
        3. บุญพิธี เป็นพิธีเกี่ยวกับเรื่องใด

           ก. การถวายอาหาร
           ข. งานมงคล
           ค. วิธีการประเคนของพระสงฆ์
           ง. การเวียนเทียน
         
          4. ข้อใดเป็นศาสนสถาน
           ก. วัด
          ข. เจดีย์
           ค. หอระฆัง
           ง. ทุกข้อเป็นศาสนสถาน
         5. การไม่ผิดศีลข้อใดทําให้ไม่ผิดศีลข้ออื่น
           ก. ผิดศีลข้อ 5
           ข. ผิดศีลข้อ 1
           ค. ผิดศีลข้อ 4
           ง.
ผิดศีลข้อ 3
        
แบบฝึกหัด 2ึ7 เรื่อง การปฏิบัติแบบชาวพุทธ
หนูทำถูก ข้อจากแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ    ทำถูกคิดเป็น % จ้า


หากสนใจเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง คลิกเข้าไปดูตาม Link ข้างล่างนี้ได้จ้า

ประโยชน์ของการแผ่เมตตา
หลักปฏิบัติตนเนื่องในวันธรรมสวนะและเทศกาลสำคัญ
 ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระ

กลับเมนู

[ กลับเมนูแบบฝึกหัด ] [ กลับสู่หน้าแรก ]   [ทำแบบฝึกหัดที่ 28]

 

 

 

 

 

 

 

."