C.    

  1. สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ อ้างอิงมาจาก http://www.phichsinee.cmru.ac.th/develop/admin/article/file/10513203839.pdf
  2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
  3. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในฐานะสามี
  4. สาราณียธรรม 6 ที่ gotoknow
  5. กระตุกต่อมสำนึก สว.
  6. "ลมหายใจ" คือสิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัวมนุษย์ที่ถูกมองข้าม