C. บทความ,ความรู้ทั่วไป    

 1. การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน โสภณ
 2. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในฐานะสามี   โสภณ
 3. ทาน ที่ Gotoknow
 4. สาราณียธรรม 6 ที่ gotoknow โสภณ
 5. สาราณียธรรม 6 โสภณ
 6. สังคหวัตถุ 4
 7. สังคหวัตถุ 4 Gotoknow
 8. กระตุกต่อมสำนึก สว.
 9. "ลมหายใจ" คือสิ่งมหัศจรรย์ใกล้ตัวมนุษย์ที่ถูกมองข้าม
 10. อยากคุยเรื่องลูกหลานเราเปลี่ยนไป
 11. ภรรยา 7 แบบ Gotoknow
 12. ภรรยา 7 แบบ โสภณ
 13. สามี 7 ประเภท โสภณ
 14. สามี 7 ประเภท ที่ Gotoknow
 15. ขันธ์ 5
 16. ไตรลักษณ์
 17. ประโยชน์ของการศึกษา ปกิจจสมุปบาท
 18. ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม
 19. ประโยชน์ของอิทธิบาท ๔
 20. มัจฉริยะ โสภณ
 21. มัจฉริยะ ที่ gotoknow